Kulturrådet föreslår nya insatser på kulturområdet

Kulturområdet bör förstärkas med 339 miljoner kronor, det skriver Kulturrådet i budgetunderlaget som nu har lämnats till Kulturdepartementet. Kulturrådet vill bland annat prioritera frågor som rör scenkonstområdet och Skapande skola.
– Vi vill se en gemensam kraftsamling för kulturen och vi vill föra in konst och kultur inom andra delar av samhället. Kulturen kan då få en verklig betydelse för samhällsutvecklingen, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

Kulturrådet lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen. I budgetunderlaget talar Kulturrådet om vilka resurser som behövs och ger förslag till prioriteringar inom kultursektorn.

Kulturrådets förslag i budgetunderlaget omfattar totalt 339 miljoner kronor. Av dessa förslås 45 miljoner kronor finansieras genom överföringar från arbetsmarknadsbudgeten, 100 miljoner kronor från utbildningsbudgeten, 7 miljoner kronor från integrations- och jämställdhetsbudgeten, 28 miljoner kronor från utrikesbudgeten och 35 miljoner kronor från finansbudgeten.

Årets budgetunderlag tar sin utgångspunkt i det kulturpolitiska manifest som Kulturrådets styrelse redovisade i juli 2008. I manifestet tar man bland annat upp frågan om förnyelse och utveckling, samt behovet av att förbättra finansieringen inom kulturområdet.

I budgetunderlaget för år 2010-2012 föreslår Kulturrådet en kraftig förstärkning av kulturområdet. Kulturrådet vill bland annat se en större satsning på förnyelse och utveckling och föreslår därför en ökning av utvecklingsmedlen med 60 miljoner kronor.
 
Kulturrådet pekar i budgetunderlaget på att landets scenkonst- och musikinstitutioner behöver ökade resurser. Institutionerna riskerar under de kommande åren ökade kostnader för både löner och pensioner. Kulturrådet föreslår också att Unga Klara, vid Stockholms stadsteater, får 3 miljoner kronor i statsbidrag. Till det fria kulturlivet inom scenkonst, musik, bild och kulturtidskrifter föreslås sammanlagt en ökning med 35 miljoner kronor och till kulturlivets internationalisering ytterligare 28 miljoner kronor.

Kulturrådet vill öka tillgången till kultur för barn och unga och föreslår därför att man avsätter 100 miljoner kronor för att utvidga Skapande skola till att omfatta hela grundskolan. Kulturrådet har idag regeringens uppdrag att fördela 55 miljoner kronor till kulturinsatser i grundskolans årskurs 7-9 – Skapande skola. Intresset för bidraget har varit stort och Kulturrådet föreslår därför att denna satsning även ska omfatta elever på låg- och mellanstadiet.

I budgetunderlaget föreslår Kulturrådet även vissa förändringar i förordningar som styr bidragsgivningen, det gäller till exempel tidskriftsstödet.

YTTERLIGARE INFORMATION

Stefan Stenberg, avdelningschef
Telefon: 08-519 264 28
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, informationschef
Tel: 08-519 264 25, 076-540 10 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo