Kulturrådet kommenterar kulturutredningen

Kulturutredningen föreslår att man ska förändra Kulturrådets roll, det står klart när utredningen nu har presenterat sitt slutbetänkande.
– Förändring och förnyelse är nödvändigt i alla sammanhang och rent generellt ser vi positivt på att utveckla vår roll, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

Kulturutredningen föreslår att Kulturrådet fortsätter att var en stabsmyndighet under Kulturdepartementet. En myndighet som ska företräda staten på det kulturpolitiska området och samordna de statliga insatserna. Kulturutredningen vill också förstärka Kulturrådets roll när det gäller ansvaret för statistik, analys och utvärdering av den nationella kulturpolitiken.

– Kulturrådet är redan idag en central myndighet på området, med stor kompetens och brett nätverk. Vi har också en bra dialog och ett nära samarbete med Kulturdepartementet och det är naturligt att man nu förstärker den här rollen, säger Kennet Johansson.

Kulturutredningen föreslår också att man inför så kallade regionala portföljer, vilket innebär att regionerna fördelar bidragen till den regionala kulturverksamheten. Kulturrådet blir den myndighet som ska ansvara för att förhandla med regionerna om verksamheten.

Vissa bidrag kommer, enligt utredningens förslag, att flyttas från Kulturrådet till andra myndigheter. Kennet Johansson tycker att det är olyckligt om delar av bidragsgivningen försvinner från Kulturrådet.

– Risken är att man förlorar helhetsbilden om man delar upp bidragsgivningen och analysen av hur kulturbidragen används mellan olika myndigheter, säger Kulturrådets generaldirektör.

Kulturutredningens förslag ska nu gå ut på remiss och remisstiden beräknas bli tre månader. Det är Kulturrådets styrelse som beslutar om Kulturrådets remissvar. Stora delar av de föreslagna förändringarna ska genomföras under 2010.

KULTURUTREDNINGEN

Header logo