Kulturrådet välkomnar nytt uppdrag

Kulturdepartementet har tillsatt två utredningar som ska utreda dels en ny modell för samverkan och fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet dels en ny plattform för musiken.

Av direktiven framgår det att det är Kulturrådet som ska företräda staten i dialoger och överenskommelser med den kommunala nivån.

– Vi är glada för förtroendet. Kulturrådet har lång erfarenhet av dialog och samverkan med regioner och kommuner. Den nya samverkansmodellen är en naturlig fortsättning på arbetet med avsiktsförklaringar mellan Kulturrådet och regionerna, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

I propositionen Tid för kultur (2009/10:3) aviserade regeringen att man ville tillsätta en särskild utredare för att utreda en ny modell för samverkan och fördelning av statliga bidrag till kulturverksamhet på regional och lokal nivå.

Regeringen har nu gett landshövding Chris Heister i uppdrag att utreda den nya modellen. Hon ska bland annat lämna förslag på vilka statliga bidrag som bör ingå i modellen samt på vilket sätt stat, landsting och kommuner ska samverka kring frågor om prioriteringar och finansiering av kulturverksamheter.

Staten ska även fortsättningsvis ha ett övergripande ansvar för att det finns ett likvärdigt och brett kulturutbud av hög kvalitet i hela landet samtidigt som det ska finnas utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Tanken är att den nya modellen ska införas successivt i hela landet med början 2011.

– Vi ser fram emot att få ett bra samarbete med utredaren, som är en omvittnat kompetent person, framhåller Kulturrådets styrelseordförande Kerstin Brunnberg.

Regeringen har också beslutat om direktiv till en särskild utredare som ska föreslå hur en ny nationell plattform för musiken ska utformas. Eric Sjöström, chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset i Stockholm, blir utredare. I hans uppdrag ingår bland annat att föreslå utformningen av en ny musikplattform som kan främja ett vitalt musikliv i hela landet. Av direktiven framgår att bidrag till musiklivet även fortsättningsvis kommer att beslutas och fördelas av Statens kulturråd.

Båda utredningarna ska vara klara den 15 februari 2010.

Header logo