Museer bör samordnas

En samordningsfunktion för museerna bör inrättas. Funktionen bör placeras inom den sfär som kulturutredningen har föreslagit skall bestå av Riksantikvarieämbetet, Arkitekturmuseet, Riksutställningar, Statens Konstråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Resurser tas i huvudsak från Kulturrådet och kulturdepartementet. Det är ett av förslagen i museiutredningens slutbetänkande Kraftsamling – museisamverkan ger resultat som nyligen överlämnades till regeringen.

En gemensam samordningsfunktion för Sveriges museer ska effektivisera museernas arbete. Det menar Museikoordinatorn Christina von Arbin. Utredaren föreslår att fem tjänster från Kulturrådet flyttas till den nya funktionen, samt två tjänster från Kulturdepartementet. De s.k. ansvarsmuseerna föreslås befrias från sina uppdrag. Idag har ansvarsmuseerna, d.v.s. Statens historiska museer, Statens museer för världskultur, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, Nationalmuseum och Moderna museet särskilda uppdrag att samordna museiarbetet inom sina respektive kunskapsområden.

Vidare föreslår koordinatorn att de utvecklingsmedel som idag finns för de regionala museerna på Kulturrådet (ca 10 miljoner kronor) förs över till den nya samordningsfunktionen. Medlen ska fungera dels som ett allmänt utvecklingsbidrag för museiväsendet, dels för att kunna driva de utvecklingsprojekt som den nya koordinatorn anger. Koordinatorn föreslår också att Riksförbundet Sveriges museer får en tydligare roll och även statsbidrag för sin verksamhet.

De huvudområden koordinatorn föreslår för funktionen initialt rör museernas kärnområde – samlingarna. Utredningen pekar också på att vissa administrationsvinster kan göras.

Header logo