Nationellt råd för immateriella kulturarvet

Kulturrådet ställer sig bakom att ett nationellt råd för det immateriella kulturarvet inrättas. Det är slutsatsen av den rapport som tagits fram med förslag om hur Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet ska genomföras i Sverige.

Med immateriellt kulturarv menas det som överförs mellan generationer, som muntliga traditioner, sociala sedvänjor eller hantverkskunnande. Konventionen antogs 2003 som ett komplement till Världsarvskonventionen. Hitills har över hundra länder anslutit sig.

Rapporten har tagits fram på regeringens uppdrag av Institutet för språk och folkminnen (SOFI) tillsammans med bland andra Kulturrådet. SOFI föreslås få en samordnande roll och ska tillsammans med det nationella rådet och andra myndigheter trygga och levandegöra olika former av det immateriella kulturarvet.

Header logo