Kulturrådets remissvar på museiutredningen

Kulturrådet har lämnat sitt remissvar på betänkandet Kraftsamling - museisamverkan ger resultat. Kulturrådet ser positivt på ökad samverkan men är kritiskt till att pedagogik, immateriella kulturarvet och museernas roll i dagsaktuella frågor inte diskuteras.

Kulturrådet framhåller att koordinering och samarbeten kan ge resultat och rationaliseringsvinster för museisektorn.  Projektet K-samsök som kommit till på koordinatorns initiativ kan på sikt få stor betydelse för tillgängligheten till samlingarna. Däremot är Kulturrådet kritsikt till att museikoordinatorn relativt ensidigt inriktat sitt arbete mot hanteringen av samlingarna. Större kraft borde ha lagts på frågor om publik och pedagogik, det immateriella kulturarvet och också fört en diskussion om museernas roll i dagsaktuella frågor.

Utredningens förslag till finansiering avvisas. Länsmuseernas utvecklingsanslag utgör en väsentlig del av finansieringsförslaget. Kulturrådet ställer sig också kritiskt till den organisatoriska hemvisten för koordinatorsfunktionen.

Header logo