Regionala dialoger, Skapande skola och internationellt fokus – en summering av 2008

I januari förra året fick Kulturrådet en ny styrelse med fullt ansvar och en ny generaldirektör. Under sommaren presenterade den nya styrelsen ett manifest för en reformerad kulturpolitik. Det är exempel på händelser som presenteras i Kulturrådets årsredovisning för 2008.

En viktig del i Kulturrådets verksamhet har varit de många regionala dialogerna som ägt rum från Luleå i norr till Malmö i söder. Dialogen med Region Skåne ledde i början av 2009 fram till en avsiktsförklaring mellan Kulturrådet och Skåne.

Den internationella och interkulturella verksamheten har intensifierats under året. Kulturrådet har övertagit stödet för svensk litteratur i översättning från Svenska institutet och delat ut sex miljoner kronor som ska utveckla den internationella och interkulturella verksamheten inom kulturlivet. 2008 inleddes också arbetat med den svenska uttagningsprocessen inför Europeisk kulturhuvudstad 2014. En process som rönt stort intresse i omvärlden.

1,7 miljarder kronor fördelades totalt i bidrag till kulturverksamhet ute i landet. Kulturrådet fick 2008 också ett bemyndigande som innebär att beslut om bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper kan fattas redan innan medlen finns tillgängliga för utbetalning. För grupperna innebär det bättre planering och längre framförhållning på ett helt annat sätt än tidigare.

Under 2008 har Kulturrådet lagt stort fokus på att stödja verksamhet som utvecklar och förnyar teater-, dans- och musikområdet. Samspelet mellan de statliga, regionala och kommunala insatserna har utvecklats. Därtill har ett nytt avtal arbetats fram för utställningsersättning till konstnärer.

I kulturpolitiken är kultur för barn och unga ett viktigt område. Kulturrådet har regeringens uppdrag att i projektet Skapande skola fördela 55 miljoner kronor till kulturinsatser i grundskolans årskurs 7-9. Med Skapande skola ska kulturen långsiktigt integreras i skolans lärande. Eleverna ska både få möta professionell kultur och själva skapa.

Verksamheten under 2008 har även kännetecknats av fortsatt breddning och förbättring av Kulturrådets statistik och ökad aktivitet inom forskningen. Under året publicerades nitton skrifter och rapporter varav fjorton i Kulturrådets skriftserier.

Header logo