Äldre mer aktiva när det gäller kultur

Att pensionärerna är friskare, har högre utbildning och bättre ekonomi nu än för tjugo år sedan känner vi till. Nu visar det sig att de äldre ägnar mer tid än någonsin åt kultur i olika former. Det gäller bland annat biobesök och rock-konserter, enligt Kulturrådets nya rapport om kulturvanor och livsstil.

Kulturrådet medverkar varje år i SOM-institutets rikstäckande undersökningar om livsstil och attityder med ett antal frågor om kulturvanor. Resultaten kan jämföras med SCB:s undersökning om levnadsförhållanden, den så kallade ULF-rapporten. De båda undersökningarnas resultat stämmer väl överens.

SOM-rapporten visar dessutom att fler går på bio och färre på teater jämfört med för 20 år sedan. Biobesöken har ökat särskilt bland kvinnor och äldre medan teaterbesöken minskat något särskilt bland de yngre.

Andra trender när det gäller kulturvanor är att andelen biblioteksbesök på 15 år minskat från 63,5 procent till 54 procent. Att gå på rockkonsert däremot har ökat från 25 till 29,5 procent på 10 år. Frågan gäller om man har utfört aktiviteten någon gång under den senaste tolvmånadersperioden.

I rapporten redovisas dessutom kulturaktiviteter i förhållande till hälsa och livstillfredsställelse. Som förväntat visar det sig att personer som anger sig ha god hälsa och hög livstillfredsställelse är de som har högst aktivitetsnivå på olika kulturområden. När det gäller eget utövande är aktivitetsgraden mer jämnt fördelad mellan personer med god och dålig hälsa och med hög och låg livstillfredsställelse. Vårt eget kulturutövande verkar alltså mindre känsligt för om vi mår bra eller dåligt. 


KONTAKT

Erik Peurell
Statistikansvarig
Telefon: 08-519 264 81
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo