Antalet museibesökare ökar

Allt fler besöker landets museer. Enligt rapporten Museer 2009 gjordes närmare 18 miljoner museibesök under förra året. Det är den högsta siffran sedan 2006. Personalresurserna har däremot minskat med nio procent under samma period.

Det var fler barn och ungdomar som besökte museer 2009, totalt 1,3 miljoner. Åtta av tio museer har också särskild verksamhet för den målgruppen. De regionala museerna har högst andel besök från förskolor och skolor jämfört med andra museikategorier. Drygt en tredjedel av museerna har verksamhet inom ramen för Skapande skola.

Museernas intäkter är till två tredjedelar bidrag från staten, landstingen eller kommunerna. Hälften av museernas kostnader utgörs av personalens löner. Sponsringsintäkter utgjorde förra året endast 1,3 procent av de totala intäkterna. Vart fjärde museum i undersökningen hade fri entré för alla.

Minskningen av antalet årsarbetare, samtidigt som besöken ökar är troligen en bidragande orsak till att museerna redovisar färre utställningar totalt och färre nyproducerade utställningar än tidigare.

Bakgrund: Den årliga museiundersökningen är en del av Sveriges officiella statistik. I 2009 års undersökning har 203 museer tillfrågats. Svarsfrekvensen var 82 procent. Bland annat ingår uppgifter om institutionernas ekonomi, samlingar, entréavgifter och besök.

KONTAKT

Cecilia Ranemo
Utredare
Telefon: 08-519 264 32
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo