Färre kulturprojekt inom EU:s strukturfonder

Kulturprojekten inom EU:s strukturfonder minskade förra året jämfört med året innan. Finanskrisen bedöms vara en trolig orsak till minskningen. Det framgår av rapporten ”Stöd från EU:s strukturfonder till svenska projekt med kulturanknytning 2009”. Kulturrådet har sammanställt rapporten tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet.

Minskningen gäller framför allt Socialfonden, där antalet kulturprojekt gått ned med 76 procent. Den ekonomiska krisen medförde att efterfrågan på medel för kompetensförsörjning ökade. Socialfondens resurser blev därför snabbt fulltecknade.

Även inom Regionalfonden krympte antalet kulturprojekt med nästan hälften. Från 48 projekt år 2008 till 26 projekt året efter. Det kan till viss del bero på att projekten inom Regionalfonden tenderar att bli färre men större. Den totala stödsumman till projekt med kulturanknytning minskade under samma tidsrymd från 170 miljoner kronor till 132 miljoner kronor. För den regionala fonden finns signaler om att genomförandet av projekten också påverkats av krisen, inte minst då privata företag är involverade.

Det totala beloppet som fördelades till kulturprojekt 2009 är ändå obetydligt lägre än 2008. 223,4 miljoner kronor jämfört med 225 miljoner kronor. Det beror på att Landsbygdsprogrammet nu är i full gång. Där har antalet kulturprojekt istället ökat kraftigt, från 87 projekt till 231 projekt.

Sverige ingår också i tretton av EU:s territoriella samarbetsprogram. Här har antalet kulturprojekt med svensk medverkan minskat från 35 till 24 under samma period.

Många projekt med hantverksmässig livsmedelsproduktion och gastronomi har fått stöd inom Landsbygdsprogrammet. Det har skett inom ramen för handlingsprogrammet ”Sverige – det nya matlandet”. Enligt kulturmyndigheternas definition betraktas dessa som projekt med kulturanknytning.

För övriga strukturfondsprogram bekräftas den iakttagelse som gjordes i den förra rapporten: De projekt som får stöd har tydlig tillväxtanknytning och kan ofta hänföras till kreativa näringar.

________________________

Fakta
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet har regeringens uppdrag att årligen redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och gemenskapsinitiativ. Kulturrådet samordnar redovisningen.

Under åren 2007 till 2013 medverkar Sverige i 22 strukturfondsprogram. De åtta regionala strukturfondsprogrammen täcker tillsammans hela Sverige och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Därtill kommer Europeiska socialfondens program.

Sverige ingår också i 13 territoriella samarbetsprogram, de så kallade interregprogrammen. Dessa genomförs i samverkan med andra länder, främst inom EU.

Landsbygdsprogrammet finansieras från EU:s jordbruksfond och med nationella medel.

Förvaltande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen är Tillväxtverket, som också beslutar om stöd. Förvaltande och beslutande myndighet för Socialfonden är ESF- rådet. Förvaltande myndighet för Landsbygdsprogrammet är Jordbruksverket. Länsstyrelserna svarar för genomförandet och beslutar om stöd.

KONTAKT

Monica Lindqvist
Handläggare
Telefon: 08-519 264 04
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo