Förslag på införande av ny modell för kultursamverkan

Kulturrådet lämnade den 22 juni sitt förslag till regeringen om åtgärder inför införandet av en ny modell för fördelning av statens stöd till regional kulturverksamhet.

Kulturrådet fick den 27 maj regeringens uppdrag att förbereda arbetet med en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Utgångspunkten för arbetet är förslagen i Kultursamverkansutredningens betänkande Spela samman (SOU 2010:11). Landshövding Chris Heister har varit särskild utredare.

Den nya kultursamverkansmodellen ger länen större inflytande och ansvar för fördelning av statliga kulturmedel samtidigt som staten har ett övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken. De regionala kulturplanerna bildar underlag för Kulturrådets beslut om hur pengarna ska fördelas till varje län. Kulturplanerna ska tas fram i samverkan med kommunerna och efter samråd med representanter för kulturskapare och civilsamhälle i länet.

I Kulturrådets uppdrag har även ingått att föreslå hur ett samverkansråd, med representanter från andra berörda statliga institutioner och myndigheter, ska vara sammansatt. Samverkansrådet ska vara ett forum för dialog och avstämning inför Kulturrådets beslut.

Det förslag som Kulturrådet idag lämnade till Kulturdepartementet är framtaget i samverkan med myndigheterna i det föreslagna samverkansrådet och de fem län som föreslås ingå i samverkansmodellen 2010 samt Sveriges Kommuner och Landsting.


KONTAKT

Erik Åström
Sakkunnig 
Telefon: 08-519 264 40
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Header logo