Christina Gedeborg-Nilsson. Foto: Cecilia Borssén.

Kultur och hälsa – ett vinnande recept

Skåne har kommit långt i arbetet med Kultur och hälsa. Den så kallade Skånemodellen har blivit framgångsrik och inspirerar nu andra landsting och kommuner.

Region Skånes kulturförvaltning startade 2003, i samarbete med Kommunförbundet Skåne, ett gemensamt Kultur i vården-projekt. Christina Gedeborg-Nilsson fick uppdraget att leda projektet. I dag är det en permanent verksamhet och tre personer arbetar som utvecklare inom området Kultur och hälsa. Christina är dessutom ordförande i Nätverket Kultur i vården i Sverige och ordförande i styrgruppen för Nordiskt samarbetsprojekt för kultur och hälsa.

Vad menas med kultur och hälsa?

Det finns ett tydligt samband mellan kultur och hälsa, det har forskningen visat på senare år. Kultur är naturligtvis viktig för sin egen skull, men kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och utmaningar och därmed bidra till ett djupare livsinnehåll och en känsla av sammanhang. Kultur kan fungera som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av hälsofrämjande arbete.

Vad menas med kultur i vården?

Kulturupplevelser som berör alla sinnen och som ingår som en naturlig del i vårdvardagen. Kultur i vården kan vara dans, musik, teater, litteratur, konst, trädgård eller andra aktiviteter som stimulerar sinnena. Genom att se människan som en helhet, där kultur blir ett komplement till den medicinska vården främjas och stärks det friska i människan. Kultur i vården kan även bidra till en bättre arbetsmiljö och en mera meningsfull vardag. Kultur i vården kan ses som en del av det vidare området Kultur och hälsa.

Vad menas med Skånemodellen?

En vanlig uppfattning är att man ser kulturinslag på exempelvis ett äldreboende som tillfällig underhållning eller guldkant på tillvaron. Vi ser det i stället som en process där kulturen integreras i verksamheten och bygger på personalens delaktighet.

En viktig förutsättning är att personalen har kunskap om sambandet mellan kultur och hälsa. Därför ordnar vi med jämna mellanrum konferenser, ”Mötesplats kultur och vård”, för både personal inom äldreomsorgen och inom kultursektorn samt kulturaktörer. På så sätt fördjupar vi kunskaperna kring olika teman som film, teater, musik och dans samt skapar en gränsöverskridande samsyn.

Hur arbetar ni gränsöverskridande?

Skånemodellen uppmuntrar samarbeten exempelvis mellan kommunernas kultur- och vård- och omsorgsförvaltningar eller mellan museer och psykiatriförvaltningar. Det viktigaste är dock att behovet kommer från vården. Våra projektmedel till kultur i vården-projekt går inte direkt till kulturaktörer utan till representanter för vården. På så sätt blir både ansvaret och förankringen tydligare. Som stöd för modellen arbetar vi också med olika referensgrupper. Där träffas representanter från kultursektorn och från vården. Här förs samtal som leder till projektidéer och nya rön.

Vilka är målgrupperna?

Vi arbetar parallellt med två huvudmålgrupper: boende/brukare och personal inom kommunernas vård och omsorg, samt patienter och personal i hälso- och sjukvården.

Finns det någon framgångsfaktor?

Ja, glädjande många! Framgångsfaktorer för Skånemodellen är det nya gränsöverskridande samarbetet mellan kultur, vård och hälso-sektorerna, ett nationellt och nordiskt samarbete kring kultur och hälsa samt sist men inte minst, politisk enighet över partigränserna.

Det har varit viktigt att ha kontakt med alla nivåer: politiken, ledningsgrupper och den personal som är direkt berörd. Det handlar ju om att tänka nytt och försöka bortse från ”stuprören” och på köpet få synergieffekter. Kultur och hälsa rör sig i gränslandet mellan de kulturella och sociala politikområdena. Ett exempel på detta är ju Kultur på recept, som är ett gemensamt initiativ från både Kultur- och Socialdepartementet.

Kan du säga något om Kultur på recept?

Projektet är inne i ett intensivt skede. Det är en mycket intressant modell som vi prövar. Vi hoppas att modellen och satsningen ska falla väl ut och att vi kan förmedla den vidare till landsting och kommuner.

Vad är Kultur i vården-kavalkaden?

Det är namnet på 2010 års mötesplats/konferens där vi presenterade goda exempel för att ge inspiration och uppslag till nya idéer. Vid första tillfället i maj blev det så många anmälningar att vi blev tvungna att ge den i repris nu i september. Det blev två fullsatta konferenser i Malmö, med totalt 450 deltagare.

Se bilder från kavalkaden i Malmö

Läs mer om Kulturrådets satsning

KONTAKT

Cecilia Borssén
Kommunikatör
Telefon: 08-519 264 06
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo