Kulturpolitisk kompetens från hela landet

Tisdagen den sextonde mars samlades cirka hundra personer i Bio Victor i Filmhuset på Gärdet för att diskutera viktiga kulturpolitiska frågor. Det var Kulturrådet som, för tredje gången, arrangerade ett informationsmöte med alla medlemmar i arbets- och referensgrupper, samt juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Medverkande var även Kulturrådets styrelse.

– Det är tack vara alla er och er unika kompetens som vi på Kulturrådet kan genomföra vårt uppdrag, konstaterade Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson under sitt inledningstal. Det är i allra högsta grad ni som bidrar till att vi kan nå det kulturpolitiska målet som handlar om ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet!

Kulturrådet har sju olika arbetsgrupper som bedömer ansökningar och fattar beslut i bidragsärenden. Arbetsgrupperna utses av Kulturrådets styrelse och består av sakkunniga inom olika ämnesområden. Ledamöterna sitter på tidsbegränsade mandat, maximalt fyra år.

Till sin hjälp vid bidragsfördelningen har Kulturrådet också nio olika referensgrupper med sakkunniga inom olika ämnesområden. Referensgrupperna bedömer bidragsansökningar och lämnar förslag till Kulturrådets generaldirektör och styrelse. De är, till skillnad från arbetsgrupperna, inte beslutsfattande.

Vid tisdagens möte fanns sju kulturpolitiska frågor på agendan. Ledamöterna valde vilka områden som intresserade dem mest och var deras kompetens kom bäst till sin rätt. Diskussioner fördes sedan i blandade grupper, och resultaten kommer nogsamt att dokumenteras och tas tillvara.

– I fjol var kulturutredningen den bärande frågan och ledamöternas åsikter hade stor betydelse för remissvarets utformning, betonade Kennet Johansson. På samma sätt har det här mötet stor betydelse för hur vi bemöter kulturpolitiska frågor i framtiden.

De sju aktuella frågeställningarna var; de kulturpolitiska utredningarna – Ny plattform för musiken och Kultursamverkansmodellen, internationella frågor, interkulturella frågor, barn och ungas rätt till kultur, breddad finansiering och förändrat stöd till litteratur och kulturtidskrifter.

Styrelsens ordförande Kerstin Brunnberg avslutade dagen med att betona vikten av att kulturens frihet, oberoende och egenvärde respekteras och att villkoren för konstnärligt skapande förbättras.

– Jag vill återigen betona att det är vi, tillsammans, som måste ta ansvar för att fortsätta bygga en levande och uthållig statlig och nationell kulturpolitik som ger förutsättningar för att bedöma och värdera kvalitet, skapa mångfald och inspirera till samarbete!

Header logo