Kulturrådet summerar
ett spännande kulturår

Kulturrådets årsredovisning för 2009 ligger nu klar och berättar om ett händelserikt år. Ett år som dominerades av kulturutredningen och kulturpropositionen med flera förslag som påverkar Kulturrådets arbete. Kulturlivets internationalisering, regionala dialoger och barns och ungas rätt till kultur har alla varit viktiga arbetsområden.

2009 fördelade Kulturrådet 1,7 miljader kronor till kulturverksamhet. Barns och ungas rätt till kultur är en kulturpolitisk prioritering och i allt Kulturrådet gör ska ett barnperspektiv finnas med. Aktuella siffror visar att nästan en tredjedel av Kulturrådets bidrag förra året gick till verksamhet för barn och unga. Några bidrag riktar sig enbart till barn och unga. Det gäller framför allt Skapande skola, där 55 miljoner kronor gavs till kulturinsatser i årskurserna sju till nio, med målet att eleverna både ska få möta professionell kultur och själva skapa. 2010 utökas bidraget till 110 miljoner kronor till årskurserna fyra till nio.

Kulturrådet arbetar intensivt med att stärka relationerna med regionerna genom dialoger och avsiktsförklaringar ute i landet. Syftet är att samspelet mellan stat, region och kommunal ska förbättras. 2009 har avsiktsförklaringar tecknats med sex län; Skåne, Gotland, Norrbotten, Dalarna, Västra Götaland och Västerbotten. Dialogerna är en bra grund för den kommande nya samverkansmodellen som föreslogs i kulturutredningen.

Ett viktigt samverkansområde i de regionala dialogerna har varit att diskutera fristäder för förföljda författare. Under året har Kulturrådet haft möten med expertorganisationer, regioner och kommuner för att skapa ett nätverk av fristäder i landet. Arbete har nu inletts att inrätta fristäder i Skåne och på Gotland.

Internationellt och interkulturellt arbete är högt prioriterat i verksamheten. Kulturrådet har 2008–2010 ett utökat uppdrag att stärka internationella och interkulturella perspektiv inom kultursektorn. Kulturrådet har antagit en strategi för att stärka det interkulturella arbetet och i slutet av året arrangerades konferensen Konkret – Metoder för interkulturell utveckling där kultursektorn samlades för att stärka erfarenhets- och kunskapsutbytet.

Som en del av det framtida internationella arbetet har Kulturrådet också skrivit ett samarbetsavtal med Sida. Ukraina, Sydafrika och Vietnam är exempel på länder som kan komma att ingå i samarbetet framöver.

Under 2009 avslutades det framgångsrika Accessprojektet. Ett sysselsättningsprojekt som pågick 2006-2009 och som arbetade med att bevara, vårda och tillgängliggöra samlingar, föremål och arkivalier. Under hösten har satsningen följts upp och utvärderats och i mars kommer en fullständig rapport över Accessprojektets totala effekter.

 

Header logo