Ny strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Kulturrådet har nu fastställt en strategi som fokuserar på kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling. Arbetet med vårens rapport ”Kulturens icke offentliga finansiering” och reaktionerna på den visade att det finns ett stort kunskapsbehov på området. Därför är en viktig del i strategin att utveckla informationsinsatser kring kulturens samlade finansiering.

Kulturrådets marsrapport beskrev att så gott som alla organisationer med statsbidrag även hade någon form av icke offentlig finansiering. Sponsringen är marginell men samtidigt intressant för att den skapar kontakter mellan kultur och näringsliv. Rapporten visade att det allmänt inom näringslivet finns en positiv inställning till kultursponsring, men att det kan vara svårt att hitta ingångar till kulturlivet. Många företag tycker att skattereglerna är krångliga och att de saknar möjlighet att mäta nyttan med sponsring. Nästan alla med pågående sponsringsaktiviteter var dock nöjda med samarbetet.

Kulturrådet ska alltså fördjupa sina kunskaper inom området genom bevakning av forskning, internationella utblickar, omvärldsanalys med mera. Vi kommer att ge ökat utrymme åt icke offentlig finansiering i rapporter och anordna seminarier på temat. I Kulturrådets roll ingår att uppmärksamma regeringen på tendenser, möjligheter och problem inom den här sfären.

Kulturrådet kommer på sin webbplats att lyfta fram exempel på finansiering, skattetekniska frågor och inspirerande idéer från Sverige och andra länder.

Med anledning av de stora förändringar som nu är på gång; kultursamverkansmodellen, bildandet av ny analysmyndighet och Kulturbryggan, så kommer en översyn av strategin att göras i början på 2011.


Header logo