Nystart för ett tillgängligt kulturliv

Drygt 1 miljon människor mellan 16 och 64 år har en funktionsnedsättning. Med barn och äldre inräknade blir siffran väsentligt mycket högre. Handikappolitikens mål har varit att enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler skulle vara åtgärdade 2010. Så har det inte blivit. Därför tar regeringen nya tag med en ny strategi för att nå målen 2011–2016.

– Fokus kommer att ligga på att förändra attityder. Vi måste bort från särlösningar och satsa på universell formgivning som fungerar för alla oavsett funktionsförmåga, säger Siv Junback, koordinator för tillgänglighetsfrågor på Kulturrådet.

Kulturrådet har tillsammans med flera andra myndigheter fått regeringens uppdrag att ta fram delmål för en nationell strategi på handikappområdet. De handikappolitiska målen är oförändrade men regeringens inriktningsmål som ligger till grund för strategin är nya. 

Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet ska förbättras, funktionshinderperspektivet ska vara integrerat i den ordinarie bidragsgivningen inom kulturområdet och medietjänster och film ska i högre utsträckning utformas på ett sätt som gör dem tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
– En nystart är välkommen, säger Siv Junback.  Arbetet tar tid och många kom igång sent. Nu har vi fem år på oss att nå målen istället för tio, det tror jag är bra.

Läs mer om Kulturrådets arbete

Beställ eller ladda ner informationsblad

Header logo