Nytt stöd till planerad utgivning av litteratur

Det blir nu möjligt att söka stöd till planerad utgivning av litteratur. Detta som en följd av att regeringen beslutat om en ny förordning för stöd till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser. Syftet med stödet är dels att främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen, dels att främja spridning och läsning av litteratur.

Det nya stödet ska göra det möjligt för utgivare att ta ökade risker i utgivningsbesluten och exempelvis våga satsa på kvalificerade översättningar. Det innebär att en liten del av stödet till litteratur kommer att likna andra kulturstöd, det vill säga att stöd söks för den verksamhet man planerar att genomföra. Litteraturstödet söks annars vanligen i efterhand, när boken redan kommit ut. Skälet till det är att man menat att det är särskilt viktigt just på litteraturområdet att det är förlagen som ska fatta beslut om en bok ska ges ut, och att ett statligt stöd i förväg skulle kunna inverka negativt på bokutgivningen. Därför är det viktigt att det nya stödet tar sikte på projektet som helhet.

Bokmarknaden har under en många år haft en stark utveckling. Bokförsäljningen har ökat kraftigt, även om en viss nedgång skett 2009. Ökningen har dock inte kommit all litteratur till godo. Svenska Förläggareföreningens branschstatistik visar bland annat att allt färre titlar översätts, och att den översatta litteraturen trycks och säljs i allt färre exemplar. Kulturrådet har därför under en följd av år särskilt prioriterat den översatta kvalitetslitteraturen. Trots detta har tendensen inte brutits, även om det nuvarande titelstödet har motverkat en ännu brantare nedåtkurva.  

Den direkta effekten av den förändrade utgivningen är att de svenska läsarna går miste om en stor del av världens litteratur, och på längre sikt att det inhemska litterära klimatet förlorar den syresättning som internationella influenser innebär.  

Ytterligare skäl för det nya stödet till planerad utgivning är att man därmed kan fasa ut det stöd som idag kan beviljas på förhand på titelnivå, för särskilt kostnadskrävande produktioner. Det gäller bland annat bildverk och nyöversättningar av smalare, klassisk litteratur. Detta stöd riskerar att innebära alltför mycket styrning av förlagens utgivningsbeslut. Under en övergångsperiod, fram till den 1 april 2011, kan förlagen ansöka om sådant förhandsbesked om stöd. Sedan finns möjligheten att söka stöd för planerad utgivning.

Ansökningsformuläret om stöd till planerad utgivning kommer att finnas tillgängligt från den 4 oktober 2010.

Header logo