Utredning föreslår ny roll för Kulturrådet

Kultursamverkansutredningen presenterade idag en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet. Den nya modellen innebär att statliga bidrag till regional kulturverksamhet ska samlas under ett anslag som Kulturrådet har huvudansvar för.

– Utredningens förslag innebär att Kulturrådet ska utöka dialogen med regionerna och det är positivt, säger Kennet Johansson, generaldirektör för Kulturrådet.

Den nya modellen innebär att regeringen inte längre kommer att peka ut vilka enskilda institutioner eller verksamheter som ska få bidrag. I stället ska varje län ta fram en plan för hur kulturverksamheten ska bedrivas, hur man vill att de statliga medlen ska användas och hur kulturverksamheterna ska finansieras av kommuner och landsting.

De regionala kulturplanerna ligger till grund för de beslut som Kulturrådet sedan fattar om statliga bidrag till kulturverksamhet i respektive län. Kulturrådet ska inför besluten föra en dialog med berörda landsting/regioner.

– Kulturrådet får nu en strategisk roll där man är främjare av kulturen genom de här regionala kulturplanerna, sade regeringens utredare landshövding Chris Heister vid en presskonferens idag.

Enligt utredningen kan de avsiktsförklaringar som Kulturrådet har tecknat med ett antal län tjäna som förebild. Det ska dock även i fortsättningen vara möjligt för institutioner och verksamheter att söka bidrag för tidsbegränsade insatser hos Kulturrådet, de så kallade utvecklingsbidragen.

Kulturrådet ska, enligt förslaget, också få uppdraget att inrätta ett samverkansråd bestående av representanter för de statliga myndigheter som berörs av kultursamverkansmodellen.

Utredningen föreslår att den nya modellen ska införas relativt snabbt. Den ska inledningsvis omfatta Skåne, Västra Götalands, Hallands, Norrbottens och Gotlands län. De fem länen ska redan under 2010 inleda en dialog med Kulturrådet kring kulturplanernas utformning. Målet är att Kulturrådet redan i januari 2011 ska kunna fatta beslut om bidrag till dessa län enligt den nya modellen. Från och med 2015 ska alla län kunna hanteras enligt den nya modellen. Utredningens förslag ska nu gå ut på remiss.

Header logo