Fler institutioner bör söka EU-stöd

Fler statliga och regionala institutioner bör söka EU-stöd. Det konstaterar Kulturrådet i en rapport till regeringen om hur man ska främja ansökningar till EU:s kulturprogram.

Det är få svenska organisationer inom kultursektorn som söker stöd från EU:s kulturprogram. I regleringsbrevet för 2011 uppdrog därför regeringen åt Kulturrådet att redovisa vad som hittills gjorts för att öka antalet ansökningar. Kulturrådet ska analysera orsakerna till att det är så få ansökningar och föreslå insatser för att deltagandet ska öka.

För att få ett bra underlag till analysen har Kulturrådet frågat samtliga svenska kulturaktörer som varit med i ett EU-projekt om deras synpunkter. Nära hälften av deltagarna kommer från den fria kultursektorn, trots att de inte har samma resurser som institutionerna. Av svaren framgår att samtliga gärna vill vara med i ett nytt EU-projekt - några av de tillfrågade har redan varit med i flera projekt. Men de säger också att reglerna i kulturprogrammet kan vara ett hinder; det går exempelvis inte att söka för förberedelsearbetet innan ansökan lämnas in. Flera lyfter också fram behovet av ekonomiska resurser för att kunna stå för den 50-procentiga medfinansiering som krävs av EU.

Kulturrådet slår också fast att det behövs mer information om kulturprogrammet och vill därför öka samverkan med regioner och landsting kring EU-uppdraget och övriga internationella frågor.

Kulturrådet vill att fler statliga myndigheter ska delta i informationsarbetet. För att underlätta egenfinansieringen av projekten för dem som får stöd föreslår rådet en statlig garantifond.

KONTAKT

Heli Hirsch
Handläggare 
Telefon: 08-519 264 88
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo