Fyra nya koordinatorer på Kulturrådet

Kulturrådet har nu i vår sammanlagt fyra nya koordinatorer på avdelningen för konst och kultur: Lisa Poska och Erik Åström som arbetar med kultursamverkansmodellen. Ellen Wettmark är internationell koordinator och Lotta Brilioth Biörnstad koordinator för barn och unga.

– Vi kunde identifiera några nyckelfunktioner inom Kulturrådets verksamhet som behövde stärkas, säger Birgitta Nilsson, personalchef på Kulturrådet. Därför inrättades fyra tjänster med fokus på dessa huvudområden. Vi ville hitta alternativa karriärvägar inom myndigheten som erbjuder medarbetare nya utmaningar mellan att vara handläggare och chef.

Först träffar jag Lisa och Erik som beskriver sina nya uppdrag som handelsresande i kultursamverkan. Cirka två dagar i veckan reser de i Sverige och pratar kulturplaner och samverkansmodell. De fungerar som diskussionspart för alla de 21 länen.

På hemmaplan har de ofta möten med olika aktörer, nyligen Riksteatern, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Kommunala museers samarbetsorganisation. På Kulturrådet rör de sig fritt mellan avdelningarna och kan utnyttja de resurser som behövs för ett specifikt uppdrag. De skapar träffytor mellan regionala frågor och sakkunniga på Kulturrådet.

– Vi har hög delegation och kan företräda Kulturrådet, säger Erik Åström.

– Vi har möjlighet att röra oss på tvären i organisationen, säger Lisa Poska.

Kulturrådet valde vid omorganisationen att skapa koordinatorer som anlitar ämnesexperter vid behov istället för att konstruera en ”regional avdelning” som skulle arbeta med kultursamverkansmodellen och kulturplanerna.

Erik Åström– Jag har arbetat med regionala frågor i flera år på Kulturrådet. Innan dess var jag chef för avdelningen för museifrågor och bild och form på myndigheten. Access-projektet tog den mesta tiden under åren 2006 till 2008, beskriver Erik sin bakgrund. Innan jag kom till Kulturrådet 1997 var jag chef för Stockholms länsmuseum.

Erik började sin yrkesbana som arkeolog på Stockholms Stadsmuseum. Lisa Poska arbetade med produktion inom scenkonstområdet, bland annat på Teater Galeasen i Stockholm. På Kulturrådet har Lisa arbetat i 2,5 år, främst med bidragsgivning inom dansområdet men även andra scenkonstfrågor. Lisa har även en examen i statsvetenskap och har arbetat med forskningsetiska frågor. Från februari är det samverkansmodellen som gäller:

– Det är väldigt intressant att arbeta med regionala kulturfrågor och att verka för att främja allas möjlighet att delta i kulturlivet.

– Det är ju en omfattande reform och jag hoppas att den leder till att kulturen utvecklas i hela landet. Redan märks ju ett större engagemang och bättre samverkan, säger Erik.

En mycket positiv sak med det nya uppdraget är alla kontakter med människor i alla delar av Sverige, tycker Erik. Det blir många erfarenheter och nätverk.

Att det blev just de två som valdes ut som koordinatorer handlade mycket om att ha nätverk bland kulturinstitutionerna över hela landet. Erik har arbetat med ABM-frågor (arkiv, bibliotek och muséer). Lisa med TDM (teater, dans och musik).

– Tillsammans har vi en unik överblick, konstaterar de. Vi har inte alltid detaljkunskapen, men vi är snabba på att plocka in.
Lotta Brilioth Biörnstad har fått uppgiften att koordinera barn och ungdomsfrågorna och låta dem genomsyra all verksamhet på Kulturrådet. Lotta har lärarutbildning och har haft litteraturvetenskap som huvudämne på universitetet. Under åren 1999-2006 arbetade hon på Kulturrådet.  I drygt ett år var Lotta sekreterare i den statliga utredningen ”Aktionsgruppen för barnkultur”, som bland annat gjorde en kartläggning av läget för barnkultur i hela Sverige. Arbetet mynnande ut i rapporten ”Det ser lite olika ut”.

– Ett otroligt spännande uppdrag, säger Lotta.

Innan Lotta återvände till Kulturrådet blev det fyra år som samordnare på Länsteatrarna I Sverige. Och sedan drygt år arbetar hon alltså med barn-och ungdomsfrågor på Kulturrådet:

– Vi har fått möjlighet att skapa en bred dialog och göra barn- och ungdomsfrågor mer synliga. Vi vill höja kunskapen och medvetenheten om barns rätt till kultur i hela samhället.

Regeringen gav Kulturrådet i uppdrag år 2010 och 2011 att skapa mer kultur för barn och unga och att bygga en ny nationell webbplats som ska bli en kunskapsbank för barn- och ungdomskultur. Den ska vända sig till vuxna som arbetar inom området. Lotta hoppas att webbplatsen ska bli en motor som driver utvecklingen framåt och en mötesplats för alla som arbetar inom området. Sajten ska bland annat samla och sprida forskning, uppföljningar, statistik och rapporter. På Bok & Biblioteksmässan i september ska sajten lanseras.

Under året har Lotta rest mycket i landet och fört dialog om barn-och ungdomskultur. Hon har även deltagit i seminarier och träffar utomlands, exempelvis i Kanada och Norge.

– Det är viktigt att ha uppdaterad kunskap om hur det ser ut i runtom i landet, och att vi från Kulturrådet som har den nationella överblicken kan dela med oss av vår kunskap.Erfarenhetsutbyte ger effekt på sikt. Det är också intressant att se hur andra länder jobbar med frågorna.

Lotta berättar också om att det finns en nationell strategi för barnkonventionen och i den nya läroplanen betonas kulturens betydelse.

– Det är guldläge för barn och ungas rätt till kultur, konstaterar Lotta. Utmaningen blir att gå från vackra ord till konkret handling.

Ellen Wettmark är Kulturrådets nya internationella koordinator. Kulturrådet har i uppdrag att öka kulturlivets internationella utbyten och samarbeten. Influenser från hela världen ska berika både kulturutövare och publik.

– Jag ska implementera den internationella strategin och hålla den levande på hela myndigheten. Det är tänkt att hela Kulturrådets verksamhet ska bidra till en ökad internationalisering av det svenska kulturlivet.

Ellen har arbetat fram en ny strategi för Kulturrådets internationella verksamhet. Strategisk bidragsgivning, mer EU-samarbeten och målstyrd internationell kommunikation är några delmål i strategin. Det internationella perspektivet ska vara levande i alla processer på Kulturrådet; i rapporter, projekt och vid representation.

– Allra roligast är att det internationella är en fråga som engagerar många. Att det finns så många möjligheter till samverkan. Jag tror att ökad internationalisering kan leda till möten som utmanar invanda föreställningar, både bland kulturskaparna och publiken.

Ellen Wettmark har arbetat med internationella frågor på Kulturrådet sedan 2007 i olika funktioner. Hon har också arbetat med strategin för den samtida bild- och formkonsten. Ellen arbetade nordiskt innan hon kom till Kulturrådet: För Kulturkontakt Nord och Nordiska Ministerrådet i Norge och Finland och NIFCA, Nordic Institute for Contemporary Art i Helsingfors. I botten har Ellen en curatorsutbildning från Stockholms universitet och en fil kand i estetik och konstvetenskap.

– Det finns stora förväntningar på Kulturrådets arbete inom internationaliseringen. Då är det viktigt att lyssna på önskemål och behov utifrån, men även att ta sig tid att formulera egna visioner.

Ytterligare en koordinator är på gång till Kulturrådet: Just nu annonseras efter en koordinator för de viktiga uppföljningsfrågorna.

Header logo