Kultur på recept – lyckad friskvårdsmodell

Den 29 mars presenterades resultaten för pilotprojektet Kultur på recept på en konferens i Helsingborg. Samtliga som var där var eniga om att detta är en lyckad modell som fler kan arbeta utefter.

Region Skåne har haft i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för hur man kan arbeta med kultur på recept i rehabiliterande syfte vid en primärvårdsenhet i Helsingborg. Projektet har pågått under ett år och följts av forskare under projekttiden (följeforskning). Kulturrådet har bidragit med medel till forskningsinsatsen.

Resultat av följeforskning

Utvärderingen visar att den modell som använts har varit möjlig att fullfölja med gott resultat. Deltagarna har fått resurser som kan användas i en fortsatt rehabilitering. Kultur har en viktig roll, vilket är precis det som forskning om kulturens betydelse för människan visar på.

Kultur på recept innebär att fokus vänds mot det friska och inte – som i sjukvården – mot sjukdom. Genom att fokusera på det friska förskjuts identiteten från att vara sjuk till att vara frisk. Att tänka positivt är en effekt som påverkar känslan av välbefinnande och utgör därmed en resurs för hälsa. På så sätt bidrar Kultur på recept till deltagarnas rehabilitering.

Fakta om Kultur på recept

I Sverige är över en halv miljon människor långtidssjukskrivna. Socialförsäkringsministern och kulturministern planerade 2009 en ny typ av samarbete för att utveckla en modell där kultur och sjukvård samarbetar.

Region Skåne blev pilotlän och beviljades 500 000 kr från regeringen till ett ettårigt pilotprojekt som döptes till Kultur på recept. Capio Citykliniken Söder och Helsingborgs stad fick i uppdrag att leda Kultur på recept för 24 långtidssjukskrivna personer.

Efter det gångna året har fem av dessa personer återgått i arbete och fem är arbetssökande. Projektrapporten och utvärderingen av Kultur på recept kommer i juni 2011 att lämnas över till regeringen.

Header logo