Kulturrådet expert i EU:s arbete med kulturindustrin

EUs arbetsgrupp för Kulturindustrin och den kreativa industrin hade sitt första möte i Bryssel den 12 april. Kulturrådet är Sveriges expertrepresentant i gruppen som enligt OMC-modell, Open Method of Coordination, arbetar för att ta fram rekommendationer, policies och handböcker.

Under 2011 ska gruppen först behandla hur kulturens potential kan stimuleras och användas för lokal och regional utveckling. Arbetsgruppen ska även se över kreativa och kulturella branschers spridningseffekter i hela ekonomin. Målet är en ökad medvetenhet om nyttan av en integrerad kulturpolitik i regional och lokal utvecklingspolitik. Detta i samband med strategiskt utnyttjande av EUs stödprogram, inklusive strukturfonderna.
 
Arbetsgruppen ska synliggöra arbetet samt tillhandahålla verktyg för kunskapsspridning om kulturens värdeskapande kraft. Kulturrådet redogjorde vid den inledande landspresentationen att Sverige förväntar sig en diskussion om mätbarhet av goda exempel, framgångar och definitioner och hur vi på bästa sätt ska sprida de goda exempel som finns på området.

Kulturrådet arbetar nationellt med kreativa och kulturella näringar genom att i den ordinarie verksamheten stödja konst- och kulturskapares förutsättningar och för ett fritt och obundet kulturliv. Sedan 2010 arbetar myndigheten strategiskt med att lyfta kulturen som en betydande faktor för regional tillväxt. Genom kultursamverkansmodellen följer och stödjer Kulturrådet olika initiativ med kulturella och kreativa näringar regionalt och lokalt. Kulturrådet är även samarbetspart i arbetet inom den nationella handlingsplanen för kreativa och kulturella näringar där uppdragen ligger hos Tillväxtverket, Vinnova och Tillväxtanalys.

Huvudtalare vid mötet var Professor Pier Luigi Sacco som presenterade sin rapport  “A new perspective for the EU structural funds programming”.  Saccos modell för vikten av kulturellt deltagande belyser sambandet mellan kultur och åtta andra områden; exempelvis innovation, lokal identitet och välfärd. När kulturens potential på allvar börjar värdesättas kan konsekvenserna bli en verklig förändring av policies, attityder och budgetar. Saccos rapport bidrar med starka argument för att kulturskapande och kulturkonsumtion bör erkännas som resurs- och värdeskapande istället för att avfärdas som en samhällsekonomiskt avskild sektor, därtill lågproduktiv och bidragsberoende. När kulturens potential börjar beaktas ur detta perspektiv kommer kulturen inte vara en lika enkel måltavla för nedskärningar vid nästa ekonomiska kris.

Övriga talare var Lusia Sanches (DG Regio) om Smart Specialisation Strategies, Mike Coyne om studien av ”Kulturens värde i regional och lokal utveckling” samt Sylvain Pasqua om uppföljningen av EUs green paper ”Unlocking the potential of cultural and creative industries”.

Arbetsgruppen kommer att arbeta med Ragnar Siil från Estland som ordförande och strävar efter en fortsatt konkret dialogform inom området närings-, och regional tillväxt.

Gruppen slog fast att enskilda goda exempel inom kulturella och kreativa branscher finns att tillgå, genom den tidigare arbetsgruppen, och diskuterade att samla nationella strategier som lyckats stimulera kulturens potential på lokal och regional nivå.

Nästa möte planeras äga rum i juni.

Läs mer

Header logo