Kulturråd expert inom Agenda för kultur

Kulturrådet deltar 2011–2013 som expertrepresentant i två av EUs OMC-grupper kring Agenda för kultur. Målet är att ta fram rekommendationer kring kulturområden och vissa fall även att ta fram policys och handböcker. OMC, Open Method of Coordination, är en metod för EUs institutioner att kommunicera med sina medlemsstater, och ett forum för samarbete kring frågor där lagstiftning på nationell – snarare än på europeisk nivå – styr området.

Kulturrådet fungerar från och med i år som svensk representant i två av dessa OMC-grupper: området för ”Kulturell mångfald, interkulturell dialog och tillgänglig kultur för alla” samt ”Kulturindustrin och den kreativa industrin”.
Svenska representanter i övriga grupper är Konstnärsnämnden (OMC-gruppen för ”Kompetens och mobilitet”) och Nationalmuseum (”Kulturarvet, inklusive rörlighet när det gäller samlingar”). Arbetet i dessa grupper kommer att pågå under de närmaste två åren. Kulturrådet kommer att regelbundet publicera information från arbetet i OMC-grupperna på sin hemsida, samt vid behov bjuda in det svenska kulturlivet till att kommentera de diskussioner och frågeställningar som är aktuella.


Årets första möte

Ett första möte ägde rum i OMC-gruppen för ”Kulturell mångfald, interkulturell dialog och tillgänglig kultur för alla” i Bryssel den 8 mars 2011.

Keynote speaker vid detta första möte var professor Anne Bamford, som bland annat talade om de två perspektiven tillgänglighet och deltagande, varefter ett antal presentationer följde, bland annat av Anne Krebs från Louvren som informerade om en europeisk studie kring museernas roll, bland annat avseende publik och tillgänglighet.

I implementeringen av Agenda för kultur har EU-kommissionen stöd av s.k. plattformar, som fungerar som en metod för EU att kommunicera med kulturaktörer och organisationer. ”Platform for intercultural Europe” presenterade sitt arbete och bjöd in till dialog inför OMC-gruppens fortsatta arbete kring Kulturell mångfald, interkulturell dialog och tillgänglig kultur för alla. Från EU-kommissionen framhölls också att de nationella representanterna har möjlighet att inhämta kunskap och synpunkter från kulturaktörer på nationell och lokal nivå inför det fortsatta OMC- arbetet.

Viktiga frågor framöver

OMC- gruppen ska under kommande år diskutera följande teman:

De offentliga konst- och kulturinstitutionernas roll i främjandet av

  • tillgång till och mer omfattande delaktighet i kulturen (2011–2012)
  • kulturell mångfald och interkulturell dialog (2012–2013)
  • utveckling av kompetensen ”kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer” (2013–2014)

Nästa möte i OMC-gruppen för ”Kulturell mångfald, interkulturell dialog och tillgänglig kultur för alla” kommer att äga rum i juni i Bryssel.

Gruppen som ska behandla ”Kulturindustrin och den kreativa industrin” har sitt första möte i april i Bryssel.

KONTAKT

Anna Selvåg
Representant i OMC-gruppen för Kulturell mångfald, interkulturell dialog och tillgänglig kultur för alla
Telefon: 08-519 264 29
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Eva Ottosson
Representant i OMC-gruppen för Kulturindustrin och den kreativa industrin
Telefon: 08-519 264 24
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Ellen Wettmark
Internationell koordinator
Telefon: 08-519 264 89
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo