Kulturrådet prioriterar nyskapande kultur

Kulturrådets nya styrelse har fattat beslut om årets verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet. Scenkonst- och musikinstitutioner, museer och bibliotek får dela på 1,15 miljarder kronor. För första gången fördelas en del av stödet enligt den nya kultursamverkansmodellen. Genomgående har förnyelse och utveckling prioriterats.

– Oavsett bidragsform är det de nyskapande uttrycken vi vill lyfta fram, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson. Vi prioriterar nyskriven dramatik och musik och ny koreografi liksom regionala museer som satsar på samtidskonst.

När det gäller omfattningen av nyskriven dramatik kan konstateras att nästan en tredjedel av premiärerna 2011 är urpremiärer. Uppsala Stadsteater har exempelvis en stor andel nyskriven dramatik i sin repertoar och får därmed ökat verksamhetsbidrag. Länsmusiken i Stockholm lyfter fram nyskriven musik av kvinnliga tonsättare. Norrlandsoperan planerar att samproducera flera nya verk, i samverkan med det fria kulturlivet.

Fem pionjärregioner får nu stöd enligt kultursamverkansmodellen; Skåne, Västra Götaland, Norrbotten, Gotland och Halland. I de 16 län som ännu inte ingår i modellen fördelas statsbidraget till institutionerna.
– Det är glädjande att samtliga fem kulturplaner visar höga ambitioner för kulturverksamheten i regionerna, säger Kennet Johansson. Kulturplanerna ger stora möjligheter till fortsatt stark utveckling av kulturen.
 
– Vårt begränsade budgetutrymme gör att vi i princip inte kan bidra med mer pengar för 2011, säger Kennet Johansson. Mindre undantag görs dock för Region Halland som under senare år arbetat för att stärka den professionella dansen och Region Skåne som arbetar framåtsyftande med att stärka bild- och formområdet.

Bakgrund samverkansmodellen

Riksdagen fattade i december 2009 beslut om att införa en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Enligt modellen ska landstingen/regionerna, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet, ta fram en regional kulturplan som utgör underlag för statens bidragsgivning. Kulturrådet beslutar, efter samråd med övriga berörda myndigheter och med utgångspunkt i kulturplanerna, om nivån på bidragen till respektive landsting/region. Det innebär att regeringen inte längre pekar ut institutioner och verksamheter utan lämnar över besluten till region/landsting. Modellen träder succesivt i kraft från 2011.

KONTAKT

Erik Åström
Sakkunnig
Telefon: 08-519 264 40
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo