Lyckad start för kultursamverkansmodellen

Kulturrådet lämnade den 15 mars en redovisning av erfarenheter från kultursamverkansmodellens första fas till Kulturdepartementet. Det framkom att kulturfrågorna nu får en högre dignitet och en helt ny förankring på regional och lokal nivå.

– Det finns en stark vilja från alla berörda parter att samverkansmodellen ska bli framgångsrik. Därför har processen kunnat genomföras smidigt trots tidspressen, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

En styrka med modellen är att regionala kulturplaner tas fram i bred samverkan med företrädare för kulturliv och civilsamhälle. En annan framgångsfaktor är bildandet av ett samverkansråd. Samverkansrådet är ett forum där statliga myndigheter och institutioner som berörs av modellen diskuterar gemensamma frågor i relation till den regionala kulturutvecklingen. Samtliga deltagare framhåller i rapporten att dialogen med de andra i rådet varit positiv.

– Samverkansrådet stärker den nationella kulturpolitiken. Tillsammans har vi en bred överblick över alla olika konstformer, vilket är en tillgång för alla, konstaterar Kennet Johansson.

Rapporten redovisar de olika möten som ägt rum inom ramen för Kulturrådets uppdrag. Kulturrådet har också ställt ett antal frågor till de fem berörda landstingen/regionerna, till myndigheterna i Samverkansrådet, till KLYS och Ideell kulturallians, samt till SKL, för att ta del av deras åsikter. Även ett antal intresseorganisationer har fått lämna synpunkter.

KONTAKT

Anita Jonsson
Enhetschef
Telefon: 08-519 264 48
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo