Ny strategi för att göra kulturlivet mer tillgängligt för alla

En ny strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken har beslutats av regeringen. Strategin ska gälla år 2011 – 2016 och omfattar hela samhället.

I det avsnitt i strategin som handlar om Kultur, medier och idrott, framgår att Kulturrådet kommer att få tre nya delmål att arbeta mot:
– Samtliga kulturinstitutioner ska ha en handlingsplan för ökad tillgänglighet 2013.
– Enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade senast 2016.
– Webbplatser och e-tjänster ska tillgänglighetsanpassas senast 2016.

Kulturens värden ska, enligt strategin, vara tillgängliga för alla – via bildningsarbete, eget skapande och genom att ta del av professionellt konstnärligt skapande. Att ha tillgång till mångfalden av medier i samhället är också en grundläggande rättighet och en förutsättning för att kunna utöva sin grundlagsskyddade yttrandefrihet.

Tillgängligheten inom scenkonsten har uppmärksammats genom Hallundadeklarationen 2008 och Norrlandsdeklarationen 2010, där chefer och ledningar inom scenkonsten uppmanas att ta ökat ansvar för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Museerna har generellt sett kommit långt i sitt tillgänglighetsarbete. Enligt bibliotekslagen ska folk-och skolbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning genom att erbjuda särskilt anpassad litteratur.

Mer information
Siv Junback, handläggare
Telefon: 08-519 264 44
E-post: siv.junback@kulturradet.se
Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Header logo