Nya kulturplaner inlämnade

Kultursamverkansmodellen är snart genomförd i hela landet. Modellen innebär att statliga kulturpengar delas ut direkt till regioner/landsting. I dagarna har ytterligare elva regioner/landsting lämnat in sina kulturplaner till Kulturrådet. I januari beslutar Kulturrådets styrelse om fördelning av statliga medel till regionerna av en summa på 1,2 miljarder kronor.

Riksdagen fattade 2009 beslut om att införa en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Enligt modellen ska landstingen/regionerna, i samverkan med länets kommuner och kulturliv, ta fram en regional kulturplan där de beskriver hur invånarna ska få god tillgång till kultur. Planerna utgör underlag för statens bidragsgivning.

Elva nya regioner

I dagarna har elva nya regioner/landsting lämnat in kulturplaner till Kulturrådet: Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Östergötland, Sörmland, Örebro, Västmanland, Jämtland, Västerbotten och Västernorrland. De går in i modellen från och med 2012.

Kulturrådets styrelse beslutar i januari 2012 om fördelning av statliga medel till regionerna.

Övriga regioner

Region Skåne, Halland, Västra Götaland, Gotland och Norrbotten trädde in i den nya modellen 2011. Uppsala, Gävleborg, Värmland och Dalarna planerar att gå in i modellen 2013.

Av de fem regioner som hösten 2010 gick in i modellen har flera under hösten lämnat in revideringar av sina kulturplaner till Kulturrådet.

Utrymme för regionala variationer

Målet med regional kultursamverkan är att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Den nya modellen ska – precis som idag – ge befolkningen i landet möjlighet att ta del av ett varierat kulturutbud präglat av förnyelse och kvalitet. Meningen är också att kulturskapare i hela landet ska kunna utveckla sitt konstnärskap.

Staten ska även i fortsättningen ha ett övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken.

Header logo