Kulturrådets budgetunderlag: Samverkan utvecklar kulturpolitiken

Efterfrågan på offentligt finansierad kultur ökar. Därför måste staten, landstingen och kommunerna gemensamt skapa möjligheter för att utveckla kulturpolitiken. Det framgår av rådets budgetunderlag för perioden 2006-2008 som nu har lämnats till regeringen. Bland de områden Kulturrådet prioriterar finns insatser för dansområdet, för de fria teater-, dans- och musikgrupperna och ökat stöd till arbetsmarknadsinsatser på kulturområdet.

Den kulturpolitik som bedrivits under den senaste 30-årsperioden har varit framgångsrik på så vis att den lett till en ökad efterfrågan på kultur. Därmed ökar kravet på såväl staten som kommuner och landsting att skapa resurser för att vidareutveckla kulturverksamheten i landet. Det säger Kulturrådet i sitt budgetunderlag och betonar därmed behovet av ett utökat samarbete på alla nivåer. Rådet har i sitt budgetunderlag valt att inte upprepa tidigare förslag på tillskott, utan begränsar förslagen till ett fåtal prioriterade områden.

- Den viktigaste frågan, nämligen hur vi ska utveckla kulturpolitiken och se till att fler människor får möjlighet att ta del av kultur, måste vi lösa tillsammans med landstingen, regionerna och kommunerna i landet, säger Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt. Vi har ett uppdrag att föra en dialog om såväl principiella kulturpolitiska frågor som om sådant som rör specifika konstområden.

Det är Kulturrådets styrelse som har ställt sig bakom prioriteringarna i budgetunderlaget. Bland förslagen kan särskilt nämnas förstärkningar till dansområdet som behöver en ökning på 45 miljoner kr under en treårsperiod. Detta för att finansiera de statliga insatser som ingår i det förslag till handlingsprogram för den professionella dansen som nyligen överlämnades till Kulturdepartementet. Här är det meningen att kommuner och landsting också ska bidra med betydande ekonomiska insatser.

De fria teater-, dans- och musikgrupperna behöver få pris- och lönekompensation på samma sätt som institutionerna. Dessutom bör ökade resurser tillföras Centrumbildningarna och Teateralliansen genom att 10 miljoner kr överförs från arbetsmarknadsanslaget. Därutöver kommer 6 miljoner kr att behövas för att inrätta en Dansallians i linje med ett av förslagen i handlingsprogrammet för dans.

- En sådan allians är viktig för dansområdet där de allra flesta yrkesaktiva har korta anställningsperioder, framhåller Kristina Rennerstedt. En Dansallians ger större ekonomisk trygghet och gör det möjligt för dansarna att vidmakthålla och utveckla sitt konstnärskap. Dessutom finns de med i ett konstnärligt sammanhang under de perioder då de inte har engagemang.

Ytterligare information:
Anita Jonsson, handläggare
Telefon: 08-519 264 48
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo