Ökad internationalisering inom kulturen

Kulturrådets styrelse har antagit en strategi som ska vara vägledande i arbetet med att öka internationella utbyten och samarbeten på kulturområdet: Kulturrådets arbete för ökad internationalisering 2011–2013.

Sedan den förra strategin antogs 2007 har Kulturrådet förtydligat och utvidgat sitt arbete, inte minst genom de uppdrag som tillkommit från regeringen: arbetet med att främja internationella litteratursamarbeten (2008), det interkulturella uppdraget (2008–2010) samt uppdraget att öka antalet svenska fristäder för förföljda författare (2011).

Samordning, kommunikation och kunskapsuppbyggnad, kommer stå i fokus för Kulturrådets arbete de kommande tre åren. Kulturrådets bidragsgivning är ett mycket viktigt verktyg för att stimulera ökad internationalisering. Att konsten och kulturen tar plats inom andra politikområden är också angeläget. Kulturrådet kommer att fortsätta att verka för detta i samråd med andra myndigheter.

Inför 2011 fick Kulturrådet i uppdrag av regeringen att undersöka hur det svenska intresset för att söka stöd inom EU:s kulturprogram kan öka. Rapporten lämnas in den 31 mars, och kommer ligga till grund för insatser som utvecklas under året.

Header logo