Statskontoret efterfrågar tydlighet

Statskontoret har på regeringens uppdrag, genomfört en analys av Kulturrådets verksamhet. Analysen har utgått från vilka förutsättningar myndigheten har att utföra sitt uppdrag, vilken verksamhet som bedrivs och vilka resultat och utmaningar som finns.

- Vi välkomnar statskontorets analys, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson. Några av de förbättringsområden som Statskontoret belyser har vi själva redan identifierat och börjat arbeta med.

Genomgående i analysen framkommer ett behov av större tydlighet mellan de olika aktörerna. Departementet bör, enligt rapporten, vara tydligare i sitt uppdrag till Kulturrådet, speciellt när det gäller ansvarsfördelningen mellan Kulturrådet och den nya myndigheten för kulturanalys. Tydlighet efterfrågas också i finansieringen av Kulturrådet, det bör övervägas hur stor del av verksamheten som kan finansieras via förvaltningsanslaget. Kulturrådet behöver, i sin tur, på ett tydligare sätt klargöra rollfördelningen med regionerna/landstingen i samverkansmodellen.

- Vi har ett övergripande ansvar för att se till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls, fortsätter Kennet Johansson. Det för vi en dialog kring med regionerna. Under den första inkörsperioden fanns vissa oklarheter, men det har vi rätt ut inför det här året.

- Utredningen konstaterar att det skett stora förändringar i kulturpolitiken och därmed även för Kulturrådet. Därför har vi också sett över vår organisation och anpassat den efter de nya uppdragen. Vi ser med glädje att de analyser vi själva gjort väl stämmer överens med Statskontorets.

Läs hela analysen

Header logo