Kultur för ännu fler – ny rapport från EU

Hur skapar europeiska kulturinstitutioner bättre tillgång till kulturupplevelser för alla? En expertgrupp inom EU kommer nu med förslag och konkreta exempel på hur kulturinstitutioner kan arbeta för att nå en större och bredare publik.

OMC, Open Method of Coordination, är en metod  för samarbete inom EU där experter från medlemsstaterna möts för att jämföra erfarenheter och ta fram gemensamma rekommendationer. Det är ett forum för samarbete kring frågor där lagstiftning på nationell, snarare än på europeisk nivå, styr området. Kulturrådet har varit svensk representant i två grupper, bland annat den grupp som diskuterat ökad tillgänglighet till kultur och breddat deltagande.

Flera svenska exempel

I rapporten, som utgår från exempel från EU:s medlemsstater finns flera svenska exempel. Birgitta Englin från Riksteatern bjöds in till ett av expertgruppens möten för att berätta om organisationens arbete med att integrera ett mångfalds- och tillgänglighetsperspektiv.  Hon lyfte bland annat frågor om makt, normer och vikten av att reflektera över både vem som har tillträde till det beslutsfattande bordet och vems perspektiv det är som får utrymme i produktionerna. Ett sammandrag av hennes presentation finns att ta del av i rapporten.

Ett annat svenskt exempel som finns med i rapporten är Göteborssymfonikernas arbete med El Sistema, ett musikprojektet som föddes 1975 i Venezuela. El Sistema gör musiken till ett redskap för social och personlig utveckling. I Göteborg startades arbetet av den kommunala musikskolan och målet är att nå barn med olika social bakgrund. En gång i månaden deltar musiker från Göteborgssymfonikerna i repetitionsarbetet, bland annat för att vara förebilder för hur man kan närma sig den klassiska musiktraditonen. El Sistema finns även på en rad andra svenska orter, bland annat i Malmö och Södertälje.

Konstfrämjandets Skånesektion har sedan 2004 samordnat projektet ”Konst och hälsa” i regionen. Målet är att sprida konst och utställningar till äldreboenden. En viktig del av projektet är att göra kommunikationen kring konst till en integrerad del av upplevelsen.

Göteborgs Stadsteaters projekt På vid gavel tog sin utgångspunkt i tanken att bättre tillgänglighet innebär bättre service för alla. Vid sidan av att öka tillgängligheten i de fysiska lokalerna, arbetade teatern med tekniska frågor och koncentrerade sig på hjälpmedel för hörselskadade och textning för döva. Dessutom gjorde teatern sin webbplats, nyhetsbrev och flyers mer användarvänliga.

Ytterligare ett exempel från Sveriges nationella handlingsplan för handikappolitiken är  Från patient till medborgaresom antogs 2011. Strategin, som fokuserar på nio områden inklusive kultur, fastslår bland annat att möjligheterna för funktionshindrade att delta i kulturlivet ska öka, att ett tillgänglighetsperspektiv ska integreras i bidragsgivningen och att media och film i högre grad ska utvecklas för att  tillgängligas  i högre utsträckningför funktionshindrade.

EU-arbetsgruppens viktigaste rekommendationer

  • Rapporten avslutas med en rad rekommendationer för hur arbetet för en ökad tillgänglighet och ett breddat deltagande kan bedrivas. Några av dessa är följande:En av de centrala utmaningarna är  hur  kulturinstitutionerna kan bli mer relevanta för fler grupper. Det kan kräva en omtolkning av organisationens roll och mandat, samt också en översyn av organisationen som helhet och den rekryteringspolicy man har.
  • Ett strategiskt sätt att arbeta med ökad tillgänglighet måste omfatta hela kedjan:  identifiering av syftet,  analys av målgruppernas vanor och anledningarna till att eventuellt  inte ta del av utbudet, hur innehållet utformas och förmedlas och slutligen uppföljning och utvärdering.
  • En fullständig analys av målgrupper/besökare bör även inbegripa de som inte deltar och vad som krävs för att de ska bli delaktiga.
  • En analys av nya sätt att konsumera kultur, till exempel ungas kulturvanor, är viktig för kulturinstitutionernas framtida utveckling.
  • Fri entré som insats för att nå fler besökare  fungerar bäst det  är kopplas till andra insatser som riktar sig till de målgrupper man önskar nå.
  • Kulturinstitutionernas samarbete med  med skolor och utbildningsinstitutioner skulle med fördel kunna utvecklas och systematisera för att utveckla barn och ungas kreativitet.

Den här expertgruppens uppdrag är nu avslutat, och en ny grupp har tagit vid för att diskutera frågor kring kulturell mångfald och interkulturell dialog. Målet är även där att lyfta fram praktiska exempel och förslag på hur man kan arbeta på nationell nivå

KONTAKT

Heli Hirsch
Handläggare
Telefon: 08-519 264 88
heli.hirsch@kulturradet.se

Anna Selvåg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 29
anna.selvag@kulturradet.se

Header logo