Kulturrådet får ny instruktion

Kulturrådet får ett tydligare uppdrag. Det är den viktigaste förändringen i den nya instruktion som trädde i kraft den första augusti 2012.

Instruktionen ersätter den gamla från 2007. I första paragrafen pekar regeringen på att de nationella kulturpolitiska målen ska ligga till grund för Kulturrådets arbete. Samtidigt får vi ett bredare uppdrag att främja kulturens utveckling.

– Instruktionen visar på ett stort förtroende för Kulturrådet och dess medarbetare, som vi ska förvalta väl, säger Kerstin Brunnberg, ordförande Kulturrådet. Kulturrådet har uppdraget att utifrån de nationella kulturpolitiska målen främja kulturen och se till att den blir tillgänglig för alla. Det är mycket uppfordrande och stimulerande då regeringen betonar att främjandet av både den konstnärliga och den kulturpolitiska utvecklingen ska ske på dessa premisser.

De områden som ska få stöd har inte förändrats jämfört med tidigare. Men genom ökad tydlighet, när det gäller såväl internationella och interkulturella uppdrag som jämställdhet, mångfalds- och barnperspektiv, öppnar regeringen ytterligare för ett bredare arbetssätt och större självständighet för Kulturrådet. Regeringen inför också ett nytt begrepp, aktör, i stället för part i instruktionen. Det ger Kulturrådet större frihet att välja grupper eller personer som Kulturrådet vill ge bidrag eller samverka med. Dessutom skärper regeringen kraven på uppföljning.

Header logo