Kulturrådets styrelse fördelar 1,2 miljarder kronor till kultur i regionerna

Kulturrådet har idag fattat beslut om årets verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet. Totalt rör det sig om 1,2 miljarder kronor. Det är andra gången bidragen fördelas enligt kultursamverkansmodellen. I år är 16 av 21 landsting/regioner med i modellen.

– Det är tydligt att samverkansmodellen har fördjupat engagemanget för kultur runtom i landet, säger Kennet Johansson, generaldirektör för Kulturrådet. Det är generellt fler personer som diskuterar kulturfrågor och på en mer övergripande och strategisk nivå än tidigare.

De 16 landstingen/regionerna har samtliga tagit fram var sin kulturplan, som utgör underlag för de statliga bidragen. Pengarna fördelas mellan teater, dans, musik, museer, bibliotek, arkiv, hemslöjd, konst- och kulturfrämjande och filmkulturell verksamhet.

Kulturrådet har under året fört en omfattande dialog om kulturplanerna med företrädare från landsting och regioner. Regionerna har utvecklat sina tankar och idéer och Kulturrådet har följt processen. Uppföljningsfrågorna har diskuterats flitigt.

– Det pågår en kultur-evolution, säger Kulturrådets styrelseordförande Kerstin Brunnberg. Stat och region byter kunskap i det gemensamma arbetet. Den kulturella Sverigekartan framträder genom kulturplanerna. Det finns ett allvar och en ambition i årets kulturplaner och det har varit lätt för Kulturrådets styrelse att fatta beslut utifrån dem.

– Behovet av oberoende konst och konstens behov av oberoende kommer till uttryck i dem, liksom viljan att stödja förnyelse, internationalisering och att vilja samverka med andra regioner. Därför är det bra att fler regioner kommer med i modellen.

Barn och ungas rätt till kultur har en framskjuten plats i många av kulturplanerna. Den kulturella infrastrukturen, exempelvis att utveckla arrangörskapet, är ofta prioriterat. Bild- och formområdet stärker sin ställning i flera regioner och det finns även ambitioner att stärka förutsättningarna för den professionella dansen på många håll.

– Det är roligt att se det påtagliga engagemanget för barn och unga i kulturplanerna, säger Karin Helander, ledamot i Kulturrådets styrelse. Det känns viktigt i det sammanhanget att även de yngre barnen, som inte alltid kan föra sin egen talan, blir sedda och inte marginaliseras.

I de landsting/regioner som inte ingår i samverkansmodellen sker bidragsgivningen i enlighet med de gamla bestämmelserna. Kulturrådets styrelse har även fattat beslut om stöd till kulturinstitutioner i de landsting/regioner som står utanför kultursamverkansmodellen.

KONTAKT

Lisa Poska
Koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 80
lisa.poska@kulturradet.se

Erik Åström
Koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo