Miljoner till utvecklingsarbete i länen inom kultursamverkansmodellen

Som en del i arbetet med kultursamverkansmodellen fördelar Kulturrådet cirka 14 miljoner kronor till utvecklingsarbete i länen. Genom utvecklingsbidragen kan Kulturrådet möta nya tankar om hur de olika kulturella och konstnärliga verksamheterna kan mötas och utvecklas i nya former.

Några exempel på regionala satsningar:

Region Halland beviljas stöd för projektet Kulturresidens – platser för möten inom professionellt konstnärligt skapande. Projektet syftar bland annat till att utveckla en ny modell, en mobil infrastruktur för konstnärligt skapande och möten med publiken.

Region Skåne beviljas medel för projektet ”Konstens vecka” – en bildkonstfestival med fokus på barns och ungas möte med modern och samtida konst.

Örebro läns museum beviljas medel för projektet ”Att störa homogenitet”. Genom projektet ges plats för berättelser, minnen och erfarenheter som hamnat utanför det traditionella, homogena kulturarvet.

– Det pågår en spännande utveckling i regionerna, säger Kennet Johansson, GD Kulturrådet. Genom arbetet med kultursamverkansmodellen växer strategiska utvecklingsprojekt fram, som kan stärka den nationella kulturpolitiken samtidigt som projekten har en tydlig regional variation. Det är med glädje som Kulturrådet stödjer denna utveckling.

Bakgrund: Kulturrådet ska särskilt verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom verksamheter som rör regional kulturverksamhet. Prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden och förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

Den särskilda resursförstärkningen av det regionala anslaget på 25 miljoner kronor årligen i tre år (2012–2014) ska användas till förnyelse och utveckling av konstnärliga uttryck samt nydanande sätt att sprida och tillgängliggöra kulturen.

Läs mer

KONTAKT

Erik Åström
Koordinator för regional samverkan
Telefon: 08-519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Lisa Poska
Koordinator för regional samverkan
Telefon: 08-519 264 80
lisa.poska@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo