Skapande skola för sex-åringarna

– Jag är glad över att satsningen på Skapande skola nu även omfattar förskoleklassen, säger Kerstin Brunnberg, ordförande Kulturrådet. Att satsa på sexåringarna är att bygga för framtiden! Och jag är glad att regeringen hörsammat Kulturrådets intentioner med stödet.

Regeringen satsar nu 17 miljoner kronor mer för att Skapande skola ska byggas ut till att omfatta även förskoleklassen. Det framkom när budgetpropositionen för år 2013 presenterades idag. Sammanlagt uppgår satsningen Skapande skola till 169 miljoner kronor för hela grundskolan. Många kommuner har ju också påpekat att förskoleklassen ingår i skolan och att sexåringarna ofta delar sin vardag med årskurs ett.

Kulturrådet får två miljoner kronor för att göra kulturen mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.  Kulturrådet ska kartlägga hur digital teknik kan användas i detta syfte. Satsningen bidrar till att uppfylla regeringens strategi för funktionshinderspolitiken 2011-2016. Kartläggningen ska Kulturrådet göra i samverkan med bland andra Riksantikvarieämbetet och Handisam.

Regeringen vill enligt propositionen skapa synergier mellan kulturpolitiken och biståndspolitiken. Inom insatser för frihet och demokratisering prioriteras exempelvis fristadsförfattare.  Kulturens och mångfaldens potential för yttrandefrihet och demokratisering ska lyftas fram. Det är skrivningar som välkomnas av Kulturrådets generaldirektör:

– Att fristäder, yttrandefrihet och demokrati hänger ihop och nämns tillsammans i budgetpropositionen ser vi som en positiv utveckling, säger Kennet Johansson, GD Kulturrådet. Vi hoppas på mer av detta i kommande regleringsbrev.

Header logo