Claire Parsons: Jag tänker Rolf. Foto: Bengt Wanselius.

Stödet till fria
scenkonsten förändras

Stödet till den fria scenkonsten förändras 2013 med större flexibilitet, mindre detaljreglering och bättre anpassning till scenkonsten idag. De viktigaste förändringarna är nya ansökningstider och att stödet breddas till att omfatta både produktion, presentation och främjande.

Teater och dans har tidigare varit uppdelat i olika bidrag men är nu samlat inom det bredare begreppet scenkonst, för att tydligare inkludera andra sceniska uttryck som exempelvis nycirkus och performance. Tidigare har stödet till den fria scenkonsten haft fokus på produktion. Nu är stödet breddat till att omfatta både produktion, presentation och främjande, och verksamheter som integrerar dessa delar.

Ett tydligt behov för den fria scenkonsten är långsiktighet och kontinuitet. Därför ändrar vi ansökningstiderna så att beslut fattas tidigare. Ansökan om verksamhetsbidrag sker under våren för nästkommande år och ansökan om projektbidrag sker i början av året för projekt under samma år eller under hösten för projekt som planeras för kommande år.

Ny förordning

Förordningen för stöd till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet ersätter den tidigare förordningen om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i fria grupper och mindre ensembler från 1974 samt förordningen för fonogramproduktion från 1982. Den omfattar även stöd för samverkan med komponister vilket tidigare låg som en särskild punkt i Kulturrådets regleringsbrev.

KONTAKT

Elin Norquist
Handläggare
Telefon: 08-519 264 59
elin.norquist@kulturradet.se

Julia Sundberg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 11
julia.sundberg@kulturradet.se

Anna Selvåg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 29
anna.selvag@kulturradet.se

Header logo