40 procent av utställarna tillämpar MU-avtalet

Kulturrådet lämnar idag en nulägesanalys till regeringen över hur MU-avtalet tillämpas av museer och konsthallar runt om i landet. Närmare 40 procent i Kulturrådets enkät svarar att de tillämpar avtalet som ger konstnärer ersättning vid utställningar. Undersökningen tyder på en ökning av tillämpningen av MU-avtalet sedan det tecknandes, vilket är positivt för konstnärers villkor.

För drygt fyra år sedan undertecknades det så kallade MU-avtalet mellan staten och Konstnärernas riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare. Avtalet syftar till skapa bättre förutsättningar för konstnärer att få ersättning för utfört arbete och omkostnader vid utställningar av deras konstverk. Det är bindande för statliga institutioner och museer.
– Staten måste föregå med gott exempel, säger Kennet Johansson, GD Kulturrådet. Det är viktigt att de som bedriver utställningsverksamhet följer de avtal som finns så att konstnärerna får betalt för sitt arbete.

Kulturrådet har nu sammanställt en enkät som skickats ut brett till statliga, regionala och kommunala museer och institutioner som ställer ut bild-och formkonst samt även andra arrangörer inom området. Enkäten visar att statliga arrangörer är bäst på att tillämpa avtalet, därefter regionala arrangörer, föreningar, kommunala, privata och övriga arrangörer. I jämförelse med tidigare undersökningar tyder enkäten på att tillämpningen av MU-avtalet går framåt.

Av dem som tillämpar avtalet uppger de flesta att det fungerar väl i stora drag. Negativa konsekvenser är kortare utställningsperioder och färre antal utställningar på grund av MU-avtalet. Ekonomiska förutsättningar uppges som skäl till att inte tillämpa MU-avtalet. Detta trots att många institutioner är offentligt finansierade.
– Ersättningar till konstnärer ses tydligen inte som en lika självklar utgift som andra kostnader, säger Bongi MacDermott, handläggare på Kulturrådet. Resultatet visar också att några arrangörer haft svårt att tillämpa avtalet utan ökade resurser.

– Det är positivt att tillämpningen av MU-avtalet verkar öka. Att tillämpa MU-avtalet är viktigt för att främja konstnärernas arbetsvillkor, säger Bongi MacDermott. Ersättningar till konstnärer bör prioriteras av arrangörerna. Men för att inte hämma utvecklingen av bild- och formområdet behövs förstärkt finansiering i någon form.

Undersökningen visar också att det finns behov av ökade informationsinsatser och en revidering av MU-avtalet.

Fakta
MU= statligt ramavtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar. MU-avtalet började gälla 1 januari 2009.

KONTAKT

Bongi MacDermott
Handläggare
Telefon: 08-519 264 69
bongi.macdermott@kulturradet.se

Erik Åström
Sakkunnig
Telefon: 08-519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Header logo