De svenska resultaten i PISA-undersökningen utvecklas sämst av alla OECD-länder

Svenska femtonåringar blir fortsatt allt sämre på läsförståelse – liksom på matematik och naturvetenskap. De svenska resultaten i PISA-undersökningen utvecklas sämst av alla OECD-länder. Det framkom när PISA-mätningarna för 2012 publicerades i dag.

– Det är en dramatisk nedgång som är skrämmande, säger Cay Corneliuson, handläggare på Kulturrådet.

Den redan sjunkande trenden för läsförståelse går nu allt kraftigare nedåt. Resultaten har sjunkit från 497 poäng i PISA 2009 till 483 poäng i PISA 2012. Genomsnittet för OECD-länderna är 496 poäng. Endast tre OECD-länder – Slovakien, Chile och Mexiko – har sämre resultat än det svenska.

Framför allt är det de lågpresterande eleverna som tappar. Den grupp som presterar svagast ligger i dag 35 poäng under OECD-genomsnittet för motsvarande grupp. I PISA 2000 presterade motsvarande elevgrupp 20 poäng över OECD-genomsnittet.

– De svagpresterande eleverna klarar inte av att undervisningen blivit allt mer inriktad mot enskilt lärande – de behöver någon som hjälper dem. Det är en av flera möjliga förklaringar, säger professor emerita Karin Taube, tidigare nationell projektledare för PISA. Hon efterlyser även mer undervisning i barns läs- och skrivutveckling på lärarutbildningarna.

De högpresterande eleverna har däremot endast tappat något i resultat sedan mätningen år 2000. Flickor presterar överlag bättre än pojkar. Läsförståelsen är det område där könsskillnaden syns tydligast i undersökningen: flickorna presterar 51 poäng bättre än pojkarna. Varken svenska pojkar eller flickor når upp till OECD-genomsnittet på något område.

– Det var värre än jag förväntat mig, säger Karin Taube om resultatet och uppmanar till handling:

– Nu måste alla inblandade spotta i nävarna och göra en plan för att åstadkomma förändring – för det här är allvarligt.

Cay Corneliuson, handläggare på Kulturrådet, pekar på viktiga bakgrundsfaktorer för läsförståelsen. Till exempel den socioekonomiska situationen kring barnet, samt intresse och lust till läsning.

– Vårt uppdrag handlar om läsning på fritiden. Där kan vi bidra till att utveckla metoder som ökar lusten kring läsningen – för det gör signifikant skillnad om det är kul eller ej. Man måste läsa mycket för att bli bra på det. De som tycker det är kul blir också goda läsare.

Fotnot

PISA är en OECD-undersökning som mäter 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. I Sverige deltog nästan 4700 elever i PISA 2012. PISA består av ett prov, en elevenkät och en skolenkät. Totalt 65 länder, varav 34 OECD-länder deltar i PISA 2012. PISA har tidigare genomförts 2000, 2003, 2006 och 2009.

KONTAKT

Cay Corneliuson
Handläggare
Telefon: 08 519 264 07
cay.corneliuson@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo