Elevernas delaktighet största utmaningen för Skapande skola

Skapande skola har bidragit till att höja elevernas motivation. Det framgår av rapporten Skapande skola. En första utvärdering som presenterades av Myndigheten för kulturanalys den 3 december.

– Rapporten visar både på framgångar och behov av utveckling av stödet, säger Lotta Brilioth Biörnstad, koordinator för barn- och ungdomskulturfrågor på Kulturrådet. Den ger goda rekommendationer för hur vi kan gå vidare i arbetet med att öka alla barns möjligheter att uppleva och utöva kultur.

Samtliga 290 kommuner har någon gång sökt och beviljats medel från Skapande skola, men 20 kommuner har endast sökt och fått stöd ett eller två år, enligt rapporten.

– Genomslaget för Skapande skola är unikt bra, kommenterade Erik Nilsson, avdelningschef på Skolverket, när rapporten presenterades. Vi måste komma ihåg att det pågår en mängd utvecklingsinsatser i svensk skola.

Kulturanalys rapport bygger bland annat på en kvalitativ undersökning genomförd i fem kommuner av forskare från Linnéuniversitet och på de redovisningar som kommit in till Kulturrådet från skolhuvudmän som fått Skapande skolastöd. Forskarna har intervjuat rektorer, lärare, elever och kulturaktörer. De har särskilt frågat efter om Skapande skolaprojekten har bidragit till att integrera kultur i skolan på lång sikt, om eleverna har fått ta del av mer kultur än tidigare och om samverkan mellan skolan och kulturlivet har stärkts.

Svaren antyder att det fortfarande finns stora skillnader i elevernas möjligheter att ta del av kultur. Skolledningens intresse och engagemang har stor betydelse för lyckade Skapande skolaprojekt.

– Rektor är elevens viktigaste företrädare, säger Matz Nilsson, Skolledarförbundets ordförande. Han menar att det finns brister i skolans styrkedja och att lärare och rektorer måste bli mer delaktiga vid kommunernas ansökningar om Skapande skola.

Uppenbart är att också eleverna bör bjudas in till mer delaktighet. Flera av de intervjuade skolföreträdarna visar bristande förtroende för värdet av elevmedverkan. Anna Lund, forskare vid Linnéuniversitetet, understryker att delaktighet inte behöver vara något komplicerat.

– Det kan vara så enkelt som att faktiskt informera eleverna om kulturaktiviteterna i förväg och att prata om vilket syfte de har.

Rapporten visar att det finns behov av att utveckla Skapande skola för att främja långsiktiga effekter av kulturverksamheten. Myndigheten för kulturanalys lämnar bland andra följande rekommendationer:

  • Skapa förutsättningar för en reell samverkan mellan utbildningspolitik och kulturpolitik på alla nivåer,
  • Vidga användningsmöjligheterna för bidraget,
  • Skapa förutsättningar för kompetensutveckling för både skolpersonal och kulturaktörer.

Ett första steg skulle kunna vara att öppna möjligheten att söka flerårigt stöd inom Skapande skola. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth sa vid presentationen av rapporten att kulturdepartementet ska undersöka hur en sådan utveckling av stödet skulle kunna genomföras.

Läs rapporten: Skapande skola – En första utvärdering

KONTAKT

Lotta Brilioth Biörnstad
Koordinator för barn- och ungdomskulturfrågor på Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 86
lotta.brilioth.biornstad@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo