Förslag på omförhandlat MU-avtal inlämnat till regeringen

Kulturrådet har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på omförhandlat MU-avtal, det vill säga det statliga avtalet för konstnärers medverkan och ersättningar som gäller vid utställningar. Förslaget har tagits fram tillsammans med KRO/KIF, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers förbund. Förslaget lämnades till Kulturdepartementet idag, den 2 december.

Kulturrådet har i rapporten MU-avtalet – nulägesanalys och förslag till revidering bedömt att det finns områden i MU-avtalet som är i behov av revidering. I förslaget har bland annat begreppet konstnär ändrats till upphovsman, konstverk till verk och konstutställning till utställning för att på ett tydligare sätt omfatta exempelvis fotografer, illustratörer och tecknare.

Andra förslag på ändringar är sluttande tariffer, ersättningar, efter tolv veckors utställning. Syftet är att underlätta för kulturhistoriska institutioner som har längre utställningsperioder att ställa ut konst och därmed öka arbetsmöjligheterna för bild- och formkonstnärer.

Det inlämnade förslaget är också tydligare gällande att utställningsersättningen inte kan förhandlas bort av statliga institutioner och ska betalas till konstnärer vid utställning av verk som är i deras ägo, oavsett om avtal har tecknats eller inte.

Ett reviderat MU-avtal är en del i arbetet för att öka antalet arrangörer som tillämpar MU-avtalet. Det omförhandlade avtalet gäller från det datum som regeringen godkänner det. Detta förväntas ske under 2014.

Bakgrund: MU-avtalet började gälla 1 januari 2009. En undersökning som Kulturrådet gjorde hösten 2012 visade att det fanns områden som behövde förtydligas. Avtalet behövde bli lättare att tillämpa för fler arrangörer. Det är givetvis önskvärt att alla arrangörer med offentlig finansiering tillämpar MU-avtalet.

KONTAKT

Bongi MacDermott
Handläggare
Telefon: 08 – 519 264 69
bongi.macdermott@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo