Första uppföljningen av kultursamverkansmodellen

Kulturrådet presenterar idag rapporten Uppföljning av kultursamverkansmodellen 2012. En rapport som för första gången ger en samlad bild av den statligt finansierade kulturen i de 16 landsting och regioner som ingick i modellen år 2012.

– Rapporten är viktig av flera skäl, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson. Den visar på relationerna mellan de tre offentliga nivåerna stat, kommun och landsting, och den synliggör de olika regionala strukturerna, prioriteringarna och förutsättningarna. Men, vill jag understryka, rapporten ger inte en helhetsbild av det regionala kulturutbudet, bara av det som har statliga medel.

Rapporten bygger uteslutande på de kvantitativa och kvalitativa uppgifter om medel och verksamheter som landsting och regioner lämnat till Kulturrådet. Det har varit möjligt eftersom alla regioner och landsting använder sig av samma instrument, Kulturdatabasen som Region Skåne byggt upp men alla använder och finansierar.

Erik Åström, koordinator för kultursamverkansmodellen på Kulturrådet, menar att rapporten ger en bra inblick i hur de statliga medlen används – och att kultursamverkansmodellen fungerar: det är tydligt att regionerna fördelar pengarna som det är tänkt utifrån sina kulturplaner. Den visar också att region och landsting har satsat och engagerat sig och utvecklat dialogen med kommun och kulturskapare. Bredden på engagemanget har ökat och fler parter är delaktiga.

Erik Åström betonar att rapporten är ett förstlingsverk och inte helt fritt från barnsjukdomar. Den är resultatet av ett samarbete och delat ansvar på alla nivåer, och det pågår ständigt dialoger för att förbättra processen.

– Den är en bra grund att bygga vidare på. Vi kommer ju att författa en ny varje år, och det gör att vi snabbt kommer att förbättra instrumentet och tolkningarna.

KONTAKT

Erik Åström
Koordinator
08 519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo