Foto av pojke som läser bok

Kulturrådet blir navet i satsning på läsfrämjande

Kulturrådet ska samordna nationella satsningar inom läsfrämjande, vara strategisk myndighet i hbt-frågor och särskilt uppmärksamma nationella minoriteter i de regionala kulturplanerna. Det är några nya uppdrag som presenteras i 2014-års regleringsbrev från regeringen.

Kulturrådet ska ta fram ett handlingsprogram för läsfrämjande arbete utanför skolan. Det ska ske i samverkan med bland andra Skolverket, Myndigheten för tillgängliga medier, folkbildningens organisationer och andra berörda parter. De nationella målen för litteratur och läsfrämjande, som riksdagen har beslutat om, ska ligga till grund för Kulturrådets arbete. 15 miljoner kronor ska användas till läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse samt till att initiera, samordna och följa upp dessa.

Under 2014 har Kulturrådet även fått ett hbt-uppdrag, som innebär att myndigheten ska bidra till ökad mångfald och öppenhet, lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck inom kulturområdet. Här ska Kulturrådet samverka med Ungdomsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen och Socialstyrelsen. Uppdraget ska även engagera organisationer som företräder hbt-personer, publik och relevanta kulturaktörer, enligt regleringsbrevet.

– Frågan om lika rättigheter och möjligheter är en bärande tanke i kulturpolitiken och stämmer väl in på, och förstärker Kulturrådets verksamhet på många områden. Konsten är en oöverträffad kraft. Det ska bli ett intressant och sällsynt meningsfullt uppdrag och främjar stor öppenhet, säger Kerstin Brunnberg, styrelseordförande Kulturrådet.

Kulturrådet ska också främja kulturens roll för demokratisering och yttrandefrihet i internationella sammanhang samt verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser. Kulturrådet ska fortsätta verka för fler fristäder för förföljda konstnärer.

Andra nya uppdrag 2014 är att Kulturrådet ska främja svenska ansökningar till programmet Kreativa Europa, stödja internationellt utbytesprogram för litterära upphovsmän och se över statens insatser inom dansområdet. Kulturrådet ska också särskilt uppmärksamma landstingens arbete med att främja de nationella minoriteterna, i synnerhet romers kultur och kulturarv.

I samråd med Konstnärsnämnden ska Kulturrådet under nästa år ta fram förslag till ett internationellt utbytesprogram inom litteraturområdet.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

Header logo