Kulturrådet får i uppdrag att förtydliga MU-avtalet

Regeringen har nyligen gett Kulturrådet i uppdrag att omförhandla det statliga avtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar med konstnärsorganisationerna.

MU-avtalet började gälla 1 januari 2009 och bedöms fungera väl för de statliga arrangörer som har som uppdrag att visa bild- och formkonst. En undersökning som Kulturrådet gjorde under hösten 2012 visar dock att det finns områden som är i behov av förtydligande för att avtalet ska bli lättare att tillämpa för fler arrangörer.

– För att förbättra villkoren för bild- och formkonstnärer är det önskvärt att alla arrangörer med offentlig finansiering tillämpar MU-avtalet, säger Bongi MacDermott, handläggare på Kulturrådet.

Flera arrangörer som har svarat på Kulturrådets enkät upplever att det finns formuleringar i nuvarande avtal som är svåra att förstå. Ett tydligare avtal bedöms kunna bidra till att det tillämpas av fler arrangörer och därmed att fler konstnärer får betalt i utställningssammanhang. Det kan också finnas behov av ökad finansiering och tydligare prioriteringar i budgeten hos de arrangörer som ställer ut verk i konstnärers ägo.

Det finns områden i avtalet som är i behov av revidering för att det inte ska medföra orimligt höga kostnader i längre utställningssammanhang. Exempelvis har kulturhistoriska institutioner som har längre utställningsperioder ibland valt bort att ställa ut konst, vilket då riskerar att missgynna konstnärer. Det finns också anledning att förtydliga och definiera vissa för avtalet väsentliga termer som exempelvis konstnär, konstverk och konstutställning. Avtalet ska tydligt omfatta professionella utövare som till exempel fotografer och illustratörer.

Kulturrådet kommer att ta fram ett förslag tillsammans med den referensgrupp som tillsattes i anslutning till att MU-avtalet tecknades. I referensgruppen finns representanter från konstnärsorganisationerna KRO/KIF, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund såväl som från Kulturrådet, Moderna Museet, Riksutställningar och en tillförordnad ledamot från Riksförbundet Sveriges museer.
Läs uppdraget:

KONTAKT

Bongi MacDermott
Handläggare
Mobil: 08-519 264 69
bongi.macdermott@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo