Kulturrådets remissvar på litteraturutredningen

Kulturrådet instämmer i litteraturutredningens förslag om ”Ett läslyft för Sverige” som ska främja läsandet och läsförmågan genom samverkan mellan flera politikområden. Utredningen föreslår att Kulturrådet ska samordna läsfrämjande insatser utanför skolan. Det är ett uppdrag som Kulturrådet ser mycket positivt på. Den 1 mars lämnades remissvaret till regeringen.


– Kulturrådet instämmer med utredningens bedömningar och tillstyrker i stort utredningens olika förslag. Dessvärre kan vi konstatera att den föreslagna finansieringen inte står i proportion till de problem och slutsatser som utredningen kommer fram till, säger Signe Westin, enhetschef Kulturrådet.

Läsandets kultur är rubriken på litteraturutredningens betänkande. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på hur läsandet ska öka och att främja utbudet av kvalitetslitteratur.

– Kulturrådet vill betona värdet av att se litteraturen som en konstform och att de kulturpolitiska insatserna fortsatt ser till kvalitet, mångfald och fördjupning, säger Signe Westin.

Utredningen har även haft i uppdrag att analysera litteraturens ställning i skolan och konstaterar att läsförmågan sjunker. Varje år riskerar en fjärdedel av pojkarna att lämna grundskolan utan att ha grundläggande läsfärdighet. I kombination med hög ungdomsarbetslöshet ger det dåliga förutsättningar att möta vuxenlivet. Barnhälsovård, förskola, skola och folkbibliotek bör samverka för att möta en allvarlig utveckling, konstaterar Kulturrådet.

Kulturrådet delar även utredningens förslag om att litteratur-och läsfrämjande bör ingå i kultursamverkansmodellen. År 2013 är 20 av 21 regioner med i modellen.

Utredningen lägger sammanlagt fram 18 förslag, varav 13 direkt berör Kulturrådet.  Utöver läsfrämjande handlar det bl.a. om att omfördela medel från större koncerner till mindre förlag, att frigöra medel från litteraturstödet för att kulturtidskrifter ska kunna ge bättre ersättning till skribenter och att stärka det internationella litteratursamarbetet.

KONTAKT

Signe Westin
Enhetschef Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 64
signe.westin@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo