Norrbotten, Uppsala och Halland främjar litteratur och läsande

Litteraturfrågorna lyfts fram när det idag är dags att fördela utvecklingsbidrag till de län som omfattas av kultursamverkansmodellen. Tre regioner satsar på att främja litteratur och läsande nämligen Norrbotten, Uppsala och Halland.

– Mot bakgrund av de alarmerande siffrorna när det gäller läskunnighet bland människor med kort utbildning, utrikesfödda samt barns och ungas minskade läsförmåga är det viktigt att stödja insatser inom litteraturområdet, konstaterar Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet. Vi ser med glädje och tillförsikt att flera av regionerna utvecklar läs-och litteratur främjande arenor som når ut till nya målgrupper.

Litteraturcentrum Uppsala är ett samarbetsprojekt mellan olika institutioner och organisationer samt litterära, läsande och skrivande aktörer. Projektet ska knyta samman folkhögskolor, universitet, bibliotek, författare, studieförbund, teatrar, media och andra intresserade i ett dynamiskt litterärt nätverk. Uppsala presenterar en modell för hur Litteraturcentrum kan använda läsande och skrivande för att integrera invandrare, exil – och fristadsförfattare. För unga, för personer med funktionsnedsättning och många andra grupper kan chansen att få uttrycka sig och ta plats i det offentliga rummet vara stärkande för demokratin.

Även Norrbotten satsar på att stärka litteraturens ställning i länet och formar ett framtida litteraturresurscentrum med start 2015. Visionen är att skapa förutsättningar för utveckling av skrivandet och läsandet, förlagsverksamheten samt barn och ungdomslitteraturen i Norrbotten. Regionens företrädare betonar vikten av arbetstillfällen för författare, illustratörer, förläggare och pedagoger.

Region Halland vill satsa på en fördjupad syn på skönlitteratur på svenska bibliotek och erbjuda region- och folkbibliotek en gemensam utbildning i ämnet. Om svenska folkbibliotek ska bli en stark läsfrämjande aktör behöver biblioteken utvecklas och sprida metoder för att lyfta skönlitteraturen som konstform.

– Folkbibliotekariernas kunskaper om litteratur, läsning, strukturerade litteratursamtal och samtalsmetodik behöver säkras, säger Signe Westin, enhetschef på Kulturrådet. Dagens bibliotekarieutbildningar är i för hög grad anpassade till forskningsbiblioteken.

Bakgrund

Ett av regeringens prioriterade områden är förbättrade villkor för den nyskapande kulturen. Flera län beviljas därför medel för att utveckla regionala strukturer för litteratur, bild-och formkonst samt professionell dansverksamhet. De projekt som nu lyfts av Kulturrådet syftar till konstnärlig utveckling och förbättrad infrastruktur. Det är Kulturrådets bedömning att projekten kan öka tillgängligheten till konst av hög kvalitet och genom att stärka den nationella infrastrukturen förbättra villkoren för den nyskapande kulturen. Kulturrådet fördelar idag drygt 13,6 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till de län som omfattas av kultursamverkansmodellen. Häften av projekten riktar sig till barn och unga. Av 65 ansökningar som prövats i denna fördelning har 31 beviljats stöd.

KONTAKT

Lisa Poska
Koordinator för regionala frågor
Telefon: 08 – 519 264 80
lisa.poska@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo