Ny lag ska lyfta läsandet

Regeringen har nu presenterat ett förslag till ny bibliotekslag. Barn och unga ska prioriteras och utlåning av all litteratur, även e-böcker, ska vara avgiftsfri. Bibliotekens demokratiska samhällsuppdrag ska stärkas.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth betonar att det är tid för en kulturpolitisk kraftsamling kring litteratur och läsning och säger att den nya bibliotekslagen blir ett viktigt steg mot ett läslyft för Sverige. Den nya bibliotekslagen skärper skrivningarna om folkbibliotekens uppgift för litteratur och läsfrämjande.
– En fråga som Kulturrådet lyfte fram i remissvaret på litteraturutredningen är vikten av att bibliotekarierna har rätt kompetens för att stimulera ungas läslust, säger Signe Westin, enhetschef på Kulturrådet. Detta bör avspeglas i bibliotekarieutbildningen. Det är anmärkningsvärt att det inte ingår kurser i litteratur eller litteraturförmedling i bibliotekarieutbildningarna 2013.
 
I den nya lagen slås fast att folkbibliotekens utbud av litteratur, medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. För att kvalitetskravet ska kunna infrias behövs utbildad personal på biblioteken.
 
Biblioteken är det enda inom kulturområdet som är lagstadgat. Den nuvarande bibliotekslagen kom till 1996 och den nya lagen syftar till att anpassa lagen till förändringar i omvärlden som skett sedan dess. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade efter användarnas behov.

Bland annat förtydligas nu bibliotekens uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper, exempelvis nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska och personer med funktionsnedsättning.
 
Riksdagen ska behandla propositionen ”Ny bibliotekslag” efter sitt sommaruppehåll i år. Den nya bibliotekslagen föreslås sedan träda i kraft den 1 januari 2014.
 – Den nya bibliotekslagen är ett viktigt steg på vägen mot att lyfta bibliotekens roll för litteraturen och läsandet, säger Signe Westin.

KONTAKT

Signe Westin
Enhetschef
Telefon: 08-519 264 64
signe.westin@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo