ljusstake_mariann_grønnerud_foto_bodil_andersson

Ökat EU-stöd till projekt med kulturanknytning

Under 2012 har totalt 336 miljoner kronor fördelats till projekt med kulturanknytning och svensk medverkan inom de regionala strukturfondsprogrammen, de territoriella samarbetsprogrammen, Europeiska socialfonden och Landsbygdsprogrammet. Det är en ökning med drygt 18 miljoner kronor jämfört med året före. Det framgår i en sammanställning som Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Filminstitutet nyligen lämnade till regeringen.

Myndigheternas tolkning av vad som är projekt med kulturanknytning utgår från en vid definition. Bland de projekt som tagits med finns sådana med stark och nära kulturanknytning, men också ett flertal som har betydligt svagare och mer perifer koppling till kulturområdet.

En nära kulturanknytning bedöms projekt ha när branschområden inom exempelvis scenkonst, litteratur, foto och film, musik, konst, kulturarv varit i direkt fokus för kompetensutvecklingsinsatser, förstärkning av infrastruktur, aktiviteter eller produkt- och branschutveckling. Likaså om projekten bidragit med konst- och kulturkompetens för innovations- eller metodutveckling inom andra branscher och politikområden.

Projekt med mer perifera kopplingar till kulturområdet, men som också ingår i rapporten, är till exempel sådana som fokuserar på övergripande marknadsföringsutveckling av en region, kommunikationsåtgärder inom journalistik och media, eller produktutveckling inom gastronomi och lokal mattradition.

I rapporten framgår att det är inom den Europeiska socialfonden som de mest markanta förändringarna inom bidragsbeloppen skett under 2012. Jämfört med 2011 fördubblades stödet till projekt med kulturanknytning.

Inom de så kallade territoriella samarbetsprogrammen har också skett en ökning av EU-stödet till projekt med kulturanknytning jämfört med året före. Programmen handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna och kallas även Interreg. År 2012 beviljades cirka 143 miljoner kronor i EU-stöd till projekt med svenskt deltagande. Det är en betydande ökning jämfört med 2011 då summan var 84 miljoner kronor.

Finansieringen av projekt med kulturanknytning inom de regionala strukturfondsprogrammen har däremot minskat med en tredjedel. I dessa program har det funnits en tendens att fördela en stor del av de totala medlen de första åren under programperioden 2007-2013, vilket innebär att medlen mot slutet av programperioden varit begränsade, eller redan intecknade.

Ett av de program som gett störst utrymme för ökad attraktivitet och utveckling genom kulturella initiativ, kulturmiljö och kulturevenemang är Landsbygdsprogrammet, och i synnerhet Leader-initiativet som domineras av mindre projekt.

Kulturmyndigheterna uttrycker förhoppningen att kulturens roll för samhällsutvecklingen stärks inför kommande programperiod, både i egen kraft och som näring. En annan förhoppning är att kultur och näringsliv i högre grad samverkar för nya innovationer och samhällslösningar.

KONTAKT

Karin Westling
Handläggare

Telefon: 08-519 264 37
karin.westling@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo