Ökat fokus på kulturskaparnas villkor

Kulturrådet fördelar nära 26 miljoner kronor i stöd till centrumbildningar som verkar för att professionella kulturaktörer ska få bättre förutsättningar. I år inkluderas två nya organisationer i fördelningen; Manegen och Seriefrämjandet.

Kulturrådet fördelar bidrag till centrumbildningar inom en rad olika konstområden exempelvis bild och form, film, litteratur, musik, dramatik och scenkonst.  Syftet är att organisationerna ska verka för bättre förutsättningar för professionella kulturaktörer att leva på sin konstnärliga verksamhet. En annan tanke är att bredda arbetsmarknaden inom konstområdena.

Kulturrådet bedömer att effekten av den arbetsförmedlande verksamheten hos centrumbildningarna är fortsatt positiv. Centrumbildningarna har god kännedom om villkoren på arbetsmarknaden för medlemmar inom respektive konstområde och om de problem och möjligheter som råder på kulturarbetsmarknaden.

I hård konkurrens har Kulturrådet prioriterat två verksamheter som tidigare inte erhållit bidrag som centrumbildning men som strävar efter att arbeta arbetsförmedlande inom konstområden med svaga strukturer. Det är Manegen och Seriefrämjandet.

Manegen är en nationell intresseorganisation för cirkus, varieté och gatuperformance och arbetar för att skapa bättre arbetsvillkor och möjligheter till utveckling för sina medlemmar. Seriefrämjandet verkar för att främja den svenska seriekulturen och ges nu ett ökat stöd för att även verka arbetsförmedlande. Kulturrådet ser utvecklingsmöjligheter i verksamheterna och deras potential att förmedla arbetstillfällen. Under de närmaste två åren kommer Kulturrådet att ytterligare fokusera på att bidra till att skapa goda villkor för konstnärligt skapande och utövande.

Bakgrund

Centrumbildningar är intresse-, och förmedlingsorganisationer för fria professionella utövare inom olika konstområden. Förmedling av uppdrag kan ske genom direktförmedling av egeninitierade projekt och nätverk. En annan väg är att söka upp arrangörer och presumtiva uppdragsgivare direkt. Förmedlingen sker till stor del via organisationernas webbplatser men även via mässor, seminarier, festivaler, utställningar och dylikt.

KONTAKT

Jenny Löfström Ellverson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 16
jenny.lofstrom@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo