Amatörkultur och civilsamhälle får stöd av Kulturrådet

Kulturrådet fördelar idag cirka 26,7 miljoner kronor för år 2014 till centrala organisationer inom amatörkultur och civilsamhälle. Flera av projekten riktar sig till barn och unga, i form av exempelvis konst- och filmverksamhet, levande rollspel/ lajv, ungdomsråd och miljöarbete.

  • Amatörkulturens samrådsgrupp/ax beviljas medel för ett avslutande projekt inom ramen för Ungdomsinflytande nu! Det är ett treårigt projekt som fått stöd av Kulturrådet och Ungdomsstyrelsen. Syftet har varit att stärka ungdomsinflytandet i medlemsorganisationerna. Ax ungdomsråd har tagit fram en guide ”Från framtidshopp till nutidsresurs” - en metodbok med idéer om hur ungas inflytande ska öka.
  • Arbetslivsmuséernas Samarbetsråd planerar fortsatta utbildningsinsatser inom ramen för de kulturarvspedagogiska projekt som påbörjades förra året med stöd av Kulturrådet. Temat var ”Hållbara museer” med fokus på miljöarbete för barn och unga. Två pedagogiska kurser med inriktning på skolungdomar kommer under 2014 att genomföras vid Statarmuseet i Skåne och Qvarnstensgruvan Minnesfjället, Mariestad.
  • Sveriges Hembygdsförbund planerar en förstudie om internationellt arbete som ska kartlägga samarbetspartners, finansiering och arbetsmetoder. Avsikten är att undersöka hur hembygdsrörelsen kan stärka sitt internationella engagemang.

Sammanlagt fördelar Kulturrådet cirka 11,4 miljoner kronor till centrala amatörkulturorganisationer.

Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksförbundet Våra Gårdar organiserar bland annat festivaler, teaterturnéer, konstverksamhet, arbetar med barn och unga och bedriver verksamhet med Digitala Hus. Organisationerna har tillsammans cirka tre tusen samlingslokaler/ mötesplatser över hela landet, där konst, kultur och folkbildning dagligen bedrivs.

Sammanlagt beviljas de tre organisationerna cirka 12,8 miljoner kronor. Drygt en miljon kronor av dessa riktas till den konstverksamhet som organisationerna tillsammans bedriver under namnet Konst åt alla som innefattar både utställningar och konstpedagogiskt arbete för barn och unga.

– Kulturrådet anser att samlingslokalerna är viktiga för att konsten och kulturen ska vara tillgängliga i hela landet, säger Ewa Dahlberg, handläggare på Kulturrådet. Samlingslokalerna fungerar som på många håll som kulturhus.
Kulturrådet beviljar även 2,5 miljoner kronor för att främja Skådebaneverksamheten i landet. Syftet med bidragen är att skådebanorna genom bred samverkan med ideella organisationer, fria grupper, institutioner och kommuner/landsting ska bedriva främjandeverksamhet på arbetsplatser samt projekt med inriktning på bland annat scenkonst, litteratur och bildkonst som också inkluderar barn och unga.

KONTAKT

Ewa Dahlberg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 50
ewa.dahlberg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo