Barns och ungas kultur och konstnärers villkor i Kulturrådets budgetunderlag

Kulturrådet lämnar den 1 mars budgetunderlaget för nästa treårsperiod till regeringen. Frågor som betonas är bland annat villkoren för konstnärligt skapande, barns och ungas rätt till kultur, litteratur och läsande samt internationalisering.

Kulturrådet betonar barnperspektivet i budgetunderlaget. Barn och unga ska få del av konst och kultur och utveckla sina skapande förmågor tillsammans med professionella konstnärer. Att konstnärer och kulturskapare får bättre villkor gagnar det regionala kulturlivet och därmed också barn och unga som är en stor del av publiken.

Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Det har Sveriges riksdag slagit fast. Kulturrådet bedömer därför att kulturpolitiken bör ha ett betydligt större utrymme i ett vidare samhällsperspektiv. Det gäller exempelvis inom samhällsområden som utbildning, bistånd, näringspolitik, arbetsmarknad och socialpolitik.

– Kulturen är basen för det demokratiska samhället och en förutsättning för utveckling, säger Kerstin Brunnberg, styrelseordförande Kulturrådet. Internationella studier visar att kulturellt deltagande har samband med hälsofrågor, innovationer och lokal identitet. Det som var och en vet; att kulturen är värdeskapande. Men det måste erkännas på ett helt annat sätt utanför kulturområdet.

Enligt en färsk undersökning från Europeiska kommissionen är människor i Sverige de mest kulturaktiva inom EU.

– Kulturrådet anser att det genuina kulturintresse som finns bland medborgarna i Sverige lägger grunden för en stark och offensiv kulturpolitik, säger Kerstin Brunnberg.

Kulturrådet ger förslag som syftar till att kultursamverkansmodellen får ökat stöd för att utvecklas, bland annat genom att innefatta läsfrämjande och litteraturen som konstform. Det fria kulturlivet behöver ges bättre förutsättningar att verka. Internationaliseringen av kulturområdet är ytterligare ett område som Kulturrådet lyfter i detta budgetunderlag.

KONTAKT

Kerstin Brunnberg, styrelseordförande
Telefon: 070-598 50 17
E-post kerstin.brunnberg@gmail.com

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Header logo